Programa Puja!

Ajuts per a la Instal·lació d'Ascensors i/o Supressió de Barreres Arquitectòniques.

L'objectiu d'aquest programa és incidir en els edificis d'habitatges, integrants de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que no disposen d'aparell elevador o que volen suprimir les barreres arquitectòniques fins a l'ascensor existent, posant a l'abast dels ciutadans les eines tècniques, econòmiques i de gestió necessàries.

El Programa d'Ajuts per a la Instal·lació d'Ascensors i/o Supressió de Barreres Arquitectòniques consisteix en la concessió de subvencions a fons perdut d'un percentatge del pressupost protegible.

DOGC - Publicació convocatòria

Convocatòria tancada!

Preguntes freqüents

A continuació s'enumeren les preguntes més freqüents.
 • 1-. Quins ajuts es poden sol·licitar?

  Es poden sol·licitar AJUTS per a edificis d'ús residencial, per a les següents actuacions:

      - Instal·lació d'ascensor.
      - Instal·lació d'ascensor amb Itinerari Practicable Global.
      - Supressió de barreres arquitectòniques.
 • 2-. Quin és l'import de la subvenció?

  L'import de la subvenció és un percentatge del pressupost protegible, amb una quantia màxima per habitatge que es determinarà en les bases de cada convocatòria.

  Actuació % Subvenció *Topall
  Instal·lació d'ascensor 45% del pressupost protegible 5.500 € / habitatge o local
  Instal·lació d'ascensor amb Itinerari Practicable Global 60% del pressupost protegible 6.000 € / habitatge o local
  Supressió de barreres arquitectòniques 45% del pressupost protegible 2.500 € / habitatge o local

  *Aquesta limitació no és aplicable quan es tracti d'obres d'accessibilitat en edificis amb dotze (12) o menys entitats.
 • 3-. Què és el pressupost protegible?

  Als efectes de càlcul dels ajuts, el pressupost protegible està constituït pels següents conceptes:

      - Pressupost de l'empresa o empreses que realitzin les obres, degudament desglossat.
      - Honoraris facultatius.
      - Cost de l'Informe d'Idoneïtat Tècnica.
      - Cost de la llicència.
      - Tributs que gravin les actuacions (taxes municipals,... excepte els que tinguin caràcter recuperable).
      - Costos de les diagnosis, estudis, informes, dictàmens o certificats tècnics previs a l'elaboració del projecte.

  Si en el mateix edifici es projecta executar obres de rehabilitació que consisteixen en diverses actuacions derivades de la instal·lació de l'ascensor, la subvenció total serà la suma de subvencions de cada una de les actuacions.
 • 4-. Qui pot sol·licitar els ajuts?
    
     - Comunitats de propietaris.
     - Comunitats de béns.
     - Propietaris d'edificis (persona física o jurídica).

  Sempre que no es tracti d'una promoció immobiliària.

  S'inclouen en aquest programa tots els edificis dels municipis de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB), que compleixen els requisits indicats, exceptuant el municipi de Barcelona, on actua el Consorci de l'Habitatge de Barcelona
 • 5-. Quins requisits s'han de complir?

  Per poder sol·licitar els ajuts per a la instal·lació d'ascensor i/o supressió de barreres arquitectòniques, s'han de complir els següents requisits:

      - L'edifici ha de ser d'ús residencial.
      - L'edifici ha de ser anterior al 31 de desembre de 1996.
      - L'edifici ha de tenir el 70%, com a mínim, de superfície útil total destinada a habitatge, excloent la superfície dels locals de planta baixa i sota rasant.
      - Les obres NO PODEN HAVER ESTAT INICIADES abans de formalitzar-se la sol·licitud d'inscripció a la convocatòria i d'obtenir la notificació de l'Informe Tècnic.
      - Les obres s'han de realitzar ajustant-se al projecte tècnic acceptat pel servei competent en l'atorgament dels ajuts i han de disposar de llicència municipal.
      - L'edifici ha de disposar de seguretat estructural o l'haurà d'aconseguir mitjançant el procés de rehabilitació.

  En cada convocatòria, el Consorci establirà de forma expressa, els requisits, les obligacions específiques i les condicions en que s'hauran de desenvolupar les actuacions perquè puguin ser objecte d'ajuts.
 • 6-. Quines passes s'han de seguir per sol·licitar els ajuts?

  Si voleu accedir als AJUTS públics per a la instal·lació d'ascensors i/o supressió de barreres arquitectòniques, haureu de seguir les següents passes:

      1-Contacta amb un Arquitecte o Arquitecte Tècnic.
      2- El tècnic us facilitarà la documentació necessària per que sol·liciteu la llicència municipal d'obres al vostre Ajuntament.
      3- El tècnic presentarà tota la documentació necessària, inclòs l'imprès conforme heu sol·licitat la llicència, al seu Col·legi, per tal de sol·licitar l'informe d'idoneïtat tècnica.
      4- 24 hores desprès de que el tècnic obtingui el número d'informe d'idoneïtat tècnica, podreu presentar l'imprès de sol·licitud d'ajut a la vostra Oficina Local d'Habitatge (OLH), o Ajuntament si al vostre municipi no disposa d'Oficina Local d'Habitatge, fent constar el número de referència a l'imprès.
      5- La vostra OLH us farà arribar un Informe Tècnic, PREVI a l'inici de les obres, on constaran el pressupost protegible, les obres obligatòries i les recomanables, així com l'import previst de la subvenció.
      6- A partir del moment en què rebeu aquest informe, disposeu d'un màxim de 6 mesos per iniciar les obres.
      7- En el moment que comencin les obres, el vostre tècnic haurà de notificar la data d'inici d'obres i de presentar l'imprès de la llicència concedida al seu Col·legi, dins dels deu (10) dies següents a l'inici de les obres. El termini d'execució de les mateixes, és el que s'indica a la llicència municipal.
      8- En el moment de finalitzar les obres, el vostre tècnic haurà de presentar la documentació final d'obres al seu Col·legi, dintre dels trenta (30) dies naturals següents a l'acabament.
      9- Si és tot correcte, el CMH dictarà resolució i rebreu la subvenció en un termini de 90 dies, mitjançant transferència al compte indicat per vosaltres.

  La tramitació dels ajuts, així com la documentació a presentar, serà l'establerta en la corresponent convocatòria anual.
 • 7-. Quan s'han de sol·licitar els ajuts?

  La convocatòria 2010 per sol·licitar els ajuts per a la instal·lació d'ascensor i/o supressió de barreres arquitectòniques, per als municipis integrants de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (exceptuant el municipi de Barcelona), resta TANCADA.
 • 8-. On s'ha de presentar la documentació i la sol·licitud?

  Un cop recollida la documenteció corresponent, l'Arquitecte o Arquitecte tècniccontractat per vosaltres, s'encarregarà de presentar-la al seu Col·legi Professional i de demanar-hi l'Informe d'Idoneïtat Tècnica. Quan el Col·legi emeti aquest informe, lliurarà al tècnic el número de referència.

  Passades 24 hores de l'obtenció d'aquest número, podreu presentar l'IMPRÈS DE SOL·LICITUD a l'Oficina Local d'Habitatge del vostre municipi, fent constar en aquest imprès el número d'Informe d'Idoneïtat Tècnica.

  Si el vostre municipi no disposa d'Oficina Local, podeu presentar l'imprès de sol·licitud (amb el número d'Informe d'Idoneïtat Tècnica) al vostre Ajuntament.
 • 9-. Quin termini hi ha per fer les obres?

  El termini màxim d'execució de les obres és el que s'indiqui a la llicència d'obres municipal.
 • 10-. Quan es reben els ajuts?

  Un cop dictada la resolució d'atorgament, després d'haver comprovat que tota la documentació requerida, inclosa la de final d'obra, és correcta, el pagament es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari indicat per la persona sol·licitant, en un termini de 90 dies.
 • Falca del Programa Puja!

  Escolta la falca del programa d'ascensors.