Programa d'ajuts per a actuacions d'accessibilitat i mobilitat interior en habitatges

L'objecte d'aquesta convocatòria per a l'any 2022, és fomentar les actuacions de millora de l'accessibilitat i mobilitat a l'interior de l'habitatge. Resten exclosos els habitatges no destinats a residència habitual i permanent, a excepció dels habitatges buits que es posin de manera efectiva a disposició del mercat de lloguer o de les borses de lloguer social o altres programes públics.

Preguntes freqüents

A continuació les respostes a les preguntes més freqüents sobre la convocatòria:

 • 1.- Qui pot sol·licitar els ajuts?

  Els propietaris, arrendataris i usufructuaris d'habitatges unifamiliars privats i d'habitatges individuals privats en edificis de tipologia residencial col·lectiva, tant si han constituït títol de propietat horitzontal com si no, ubicats als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona (excepte Barcelona ciutat).

  També podran ser beneficiaris els ajuntaments metropolitans, les seves empreses públiques municipals i les societats mercantils en què hi participin íntegra o majoritàriament, així com les empreses de serveis energètics definides a la directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, en les condicions que estableix l'article 34.1 f) del Reial Decret 106/2018, de 9 de març.

  En el cas que sigui un ajuntament o ens públic qui porti directament la promoció, gestió i coordinació de les obres de rehabilitació a compte de les persones propietàries, arrendatàries o usufructuàries la tramitació de la documentació, que consta a l'annex 2, es farà per via telemàtica directament al Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona www.cmh.cat

  IMPORTANT: No es podrà gaudir de subvencions per obres o actuacions que hagin estat iniciades o realitzades amb anterioritat a la data de la sol·licitud.  

 • 2.- Quines actuacions es subvencionen?
  Seran subvencionables les actuacions descrites a l'article 4. d) de les Bases Reguladores, i que són les següents:
  • Actuacions d'adaptació de la mobilitat de l'habitatge:
  Actuacions puntuals que millorin l'accessibilitat i la mobilitat interior de l'habitatge, com també la seva adaptació total o parcial, d'acord amb la normativa vigent. En concret, la instal·lació d'aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l'eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina, entre d'altres.

  Les actuacions anteriorment descrites, en el cas d'habitatges unifamiliars, seran objecte de subvenció sempre i quan estiguin concebudes i s'executin sota els mateixos criteris que les actuacions en habitatges individuals de finques plurifamiliars. El Consorci vetllarà per que la finalitat de la rehabilitació a l'interior dels habitatges no es desvirtuï en cap moment.
 • 3.- Quins requisits ha de complir la persona sol·licitant?
  • La persona sol·licitant ha de ser el/la propietari/ària o arrendatari/ària o usufructuari/ària de l'habitatge.
  • En el cas que siguin persones físiques les que promoguin actuacions en habitatges d'ús propi, els ingressos anuals (*) de la unitat de convivència no poden superar 5 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).
  • En el cas que alguna de les persones residents a l'habitatge a data de la sol·licitud de l'ajut presenti discapacitat igual o superior al 33% i superi el barem de mobilitat reduïda, o bé tingui 65 anys o més, els límits d'ingressos anuals descrits anteriorment no seran d'aplicació.
  • Es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments metropolitans i amb la Seguretat Social, establertes per les disposicions vigents.


  (*) En aplicació del Decret 75/2014, del Pla per al dret a l'habitatge, l'Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) que s'aplicarà es pondera segons la zona geogràfica on s'ubica l'habitatge i segons el nombre de membres de la unitat. S'aplicarà l'IRSC que sigui vigent en la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut i en el valor inclòs en la Llei de pressupostos vigent, d'acord amb les Taules d'ingressos de referència i d'acord amb les zones geogràfiques de referència.

  Per al càlcul dels ingressos anuals que determinaran el dret a ser beneficiari de la subvenció, es computaran els ingressos de tot els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys empadronats a l'habitatge segons el padró d'habitants. Aquests ingressos seran els que figurin en les corresponents declaracions de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l'últim exercici fiscal tancat respecte de la data de la sol·licitud de l'ajut, i correspondran a la quantitat que resulti de sumar l'import de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi.

  En cas de persones no obligades a tributar l'IRPF, es consideraran les rendes imputades per l'Agència Tributària.

  No es consideraran altres vies d'acreditació d'ingressos diferents a les assenyalades anteriorment en aquest apartat.

  Nota: el contingut del present document és merament informatiu, i prevaldrà en tot moment el que determinen les Bases Reguladores i la Convocatòria corresponent, publicats a www.cmh.cat

 • 4.- Quins requisits ha de complir l'habitatge?
  • Els habitatges han de ser de titularitat privada i situats a l'àrea metropolitana de Barcelona (exclosa la ciutat de Barcelona).
  • Destinar l'habitatge a residència habitual i permanent de la persona propietària, arrendatària o usufructuària, obligació que es comprovarà amb informació del padró d'habitants corresponent a data de formalització inicial de la sol·licitud. El CMH podrà comprovar el compliment d'aquesta obligació en altres moments de la tramitació de l'expedient.
  • En cas d'habitatges buits es podran acollir als ajuts sempre que es posin de manera efectiva a disposició del mercat privat de lloguer o de les borses de lloguer social o a altres programes públics segons la seva tipologia, i es compliran les condicions establertes al punt 7. d) i e) de la Convocatòria.
  • En cas d'habitatges buits en edificis constituïts en règim de propietat horitzontal o unifamiliars, s'incorporaran al mercat privat de lloguer en les condicions establertes al punt 7. d) de la Convocatòria. Opcionalment es podran incorporar a la Borsa de Lloguer social de la Generalitat o a altres programes públics anàlegs en les mateixes condicions que el punt 7. e). de la Convocatòria.
  • En cas d‘habitatges buits en edificis no constituïts en règim de propietat horitzontal, s'incorporaran a la Borsa de Lloguer social de la Generalitat o a altres programes públics anàlegs en les condicions establertes al punt 7. e) de la Convocatòria.
  • No s'ha rebut cap ajut públic pel mateix tipus d'actuació en els 10 anys anteriors.
  • Disposa o disposarà de cèdula d'habitabilitat vigent en el moment de la documentació final de les obres, o s'haurà presentat la corresponent sol•licitud per a la seva obtenció.
  • L'obtenció de l'autorització d'obres, en el cas que sigui preceptiva, és un requisit necessari però no suficient per obtenir els ajuts regulats a les bases i la convocatòria. Així mateix la dita autorització d'obres, en la modalitat que correspongui d'acord amb el tipus d'actuació a realitzar, haurà de mantenir-se vigent obligatòriament en tot el temps d'execució de les obres.
  • Podran gaudir de les subvencions les obres o actuacions que no hagin estat iniciades o realitzades abans de formalitzar-se la sol·licitud per formar part de la convocatòria.
  • Les obres estan en disposició d'iniciar-se en un termini màxim de 4 mesos comptats a partir de l'endemà de la data de sol·licitud dels ajuts. En el cas de no haver-se pogut iniciar en aquest termini per no disposar encara de la concessió de l'autorització municipal ja sol•licitada, les obres estaran en disposició d'iniciar-se en un termini màxim d' 1 mes a partir de la data de concessió de l'autorització municipal.
  • Les obres estan en disposició d'executar-se en un termini màxim de 8 mesos, comptats des de l'endemà de la data de sol·licitud dels ajuts.

  Nota: el contingut del present document és merament informatiu, i prevaldrà en tot moment el que determinen les Bases Reguladores i la Convocatòria corresponent, publicats a www.cmh.cat

 • 5.- Tinc un habitatge buit, puc acollir-me a la convocatòria?
  • En cas d'habitatges buits en edificis constituïts en règim de propietat horitzontal o unifamiliars, el propietari haurà d'incorporar els habitatges al mercat privat de lloguer per un període mínim de 7 anys des de la comunicació de la finalització de les obres. Opcionalment els podrà incorporar a la Borsa de Lloguer Social de la Generalitat o a altres programes públics anàlegs en les mateixes condicions que el punt 7. e) de la Convocatòria.
  • En cas d'habitatges buits en edificis no constituïts en règim de propietat horitzontal el propietari haurà d'incorporar els habitatges a la Borsa de Lloguer Social de la Generalitat o a altres programes públics anàlegs per un període mínim de 7 anys des de la comunicació de la finalització de les obres. 

  El Consorci podrà requerir, si ho considera escaient, l'assentament corresponent en el Registre de la Propietat per fer constar l'ajut rebut, d'acord amb el que estableix l'article 136 de la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge i de l'article 31 de la Llei 38/2033 general de subvencions l'incompliment d'aquesta obligació donarà lloc a la devolució dels ajuts obtinguts, amb els corresponents interessos legals.
 • 6.- Sóc la persona propietària o arrendatària d'un habitatge arrendat, puc acollir-me a la convocatòria?
  Sí. En cas d'habitatges amb contracte d'arrendament vigent en el moment de la sol·licitud de l'ajut:
  • Caldrà acreditar que, d'acord amb el termini pactat en el contracte i la legislació vigent, aquest tindrà una vigència com a mínim de 7 anys a comptar des de la data de finalització de les obres.
  • En cas que no tingui aquesta vigència a comptar des de la data de finalització de les obres, caldrà acreditar per mitjà d'un annex al contracte que les parts pacten l'ampliació del termini, que haurà de ser igual o superior a 7 anys a comptar des de la data de finalització de les obres, sense increment de la renda, llevat dels increments pactats contractualment.
  • En les actuacions que millorin l'accessibilitat i la mobilitat interior de l'habitatge, com també la seva adaptació total o parcial amb l'objectiu de suprimir les barreres arquitectòniques existents, l'arrendatari, el seu cònjuge o la persona amb la que convisqui amb anàloga relació d'afectivitat, que disposi de declaració de discapacitat o sigui major de 70 anys està obligat a enviar a la propietat notificació escrita prèvia comunicant les actuacions que es duran a terme d'acord amb el que estableix l'article 24 de la Llei d'Arrendaments Urbans 29/1994, de 24 de novembre. La propietat haurà de signar document acreditatiu on renuncia a sol·licitar a l'arrendatari la restitució a l'estat anterior un cop finalitzat l'arrendament.

  IMPORTANT: Tant el contracte d'arrendament com l'annex d'ampliació del termini hauran de complir amb la normativa vigent en matèria d'arrendaments urbans i d'habitatge en el moment de la seva subscripció.
 • 7.- Quines passes s'han de seguir?
  1. Abans de presentar la sol·licitud:
  • Comprovar que estem en disposició de complir amb tots els requisits, tant pel que fa a les condicions personals de les persones sol·licitants com per les condicions de l'habitatge i les actuacions que s'hi vulguin realitzar.
  • Per facilitar aquesta comprovació, disposa de l'apartat de preguntes freqüents en aquest mateix espai web, de la Guia per a la verificació del compliment de requisits disponible també a l'apartat de documentació del programa (en el mateix web), a més del propi text de la convocatòria.
  • Revisar l'Esquema de tramitació per entendre bé el procés que iniciarem.
  1. Una vegada comprovat el compliment dels requisits:
  • Presentar la sol·licitud i la documentació necessària que consta a l'annex 2, a  les Oficines Locals d'Habitatge i OAC's de cada municipi de l'àrea metropolitana de Barcelona segons l'annex 1.
  • La documentació necessària és la següent:
   • Sol·licitud de Subvenció – Imprès 1
   • Declaració responsable – Imprès 1B
   • El document DOCU 1 (llistat de documentació inicial a adjuntar) degudament complimentat juntament amb tota la documentació indicada).
  • A partir de la presentació de la sol·licitud, ja es poden iniciar les obres en un  termini màxim de 4 mesos comptats a partir de l'endemà de la data de sol·licitud dels ajuts.
  1. Una vegada iniciades les obres, la persona o entitat beneficiària ha de comunicar, preferentment de manera telemàtica, a les Oficines Locals d'Habitatge i OAC's del seu municipi l'INICI DE LES OBRES en un termini màxim de 30 dies naturals comptats a partir de l'endemà del seu inici amb la següent documentació:
  • Document acreditatiu de l'inici de les obres i la seva data, a presentar com a màxim 1 mes després comptat a partir de l'endemà de la data d'inici real.
  • Document acreditatiu de l'acreditació de l'autorització municipal d'obres, llicència o comunicació prèvia d'obres.
  1. Una vegada executades i finalitzades les obres, ha de presentar el document acreditatiu del FINAL DE LES OBRES en un termini màxim de 30 dies naturals comptats a partir de l'endemà, juntament amb:
  • Document acreditatiu del final de les obres i la seva data.
  • El document DOCU 2 (llistat de documentació final a adjuntar) degudament complimentat, juntament amb tota la documentació FINAL indicada en el mateix document.
  • Fitxa de dades bancàries – Imprès 2A
  • L'acord d' endossament de l'ajut, en el cas que s'hagi acordat amb l'instal·lador o constructor – Imprès 2B


  IMPORTANT: El pagament de les factures de les obres s'ha de realitzar mitjançant TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA. No s'admeten altres modalitats de pagament, ni tampoc justificants amb data de pagament anterior a la data de la sol·licitud dels ajuts, excepte que quedi constància i s'acrediti el seu caràcter de pagament a compte d'obres futures contractades. El sol·licitant i beneficiari de l'ajut ha de ser titular del compte bancari des d'on s'ordena els pagaments de les factures.

 • 8.- Ja he presentat la sol·licitud d'ajuts, puc iniciar les obres? Haig d'avisar quan iniciï les obres?
  Sí. Les obres es podran iniciar en un termini màxim de 4 mesos comptats a partir de l'endemà de la data de sol·licitud dels ajuts.
  • L'autorització municipal d'obres haurà d'estar vigent en tot moment, des de l'inici fins el final de les obres.
  • Si no s'han pogut iniciar en els 4 mesos per no disposar encara de l'autorització municipal sol·licitada, s'hauran d'iniciar en un termini màxim d'1 mes a partir de la data de concessió de l'autorització municipal.
  Un cop iniciades les obres, la persona o entitat beneficiària ha de comunicar, preferentment de manera telemàtica, a les Oficines Locals d'Habitatge i OAC's del seu municipi l'inici de les obres en un termini màxim de 30 dies naturals comptats a partir de l'endemà del seu inici, amb la presentació de l'autorització municipal definitiva de les obres.
 • 9.- Què és el cost subvencionable?

  El cost subvencionable, als efectes del càlcul de la subvenció, estarà constituït per:

  • Pressupost de contracte de l'empresa o les empreses, pel cost de les obres.
  • Honoraris facultatius (redacció de projectes, informes tècnics i certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa i altres despeses generals similars), sempre que tots ells estiguin degudament justificats.

  IMPORTANT: No es consideren costos subvencionables els corresponents a llicències, taxes, impostos o tributs.

 • 10.- Quin és l'import de la subvenció?
  L'import de la subvenció serà del 40% del cost de les actuacions subvencionables, amb un límit de 3.000 euros.

  En cas que l'habitatge s'incorpori a les borses de lloguer social o altres programes públics anàlegs, la quantia màxima de les subvencions a concedir per habitatge serà del 40% del cost subvencionable, amb un límit de 6.000 euros.

  D'acord amb l'article 22.2 de les bases reguladores, els habitatges per als quals s'hagin concedit ajuts per a la seva adequació no poden rebre nous ajuts pel mateix tipus d'actuació fins que hagin transcorregut deu anys a comptar des de la data de resolució de la concessió. S'entendrà com a tipus d'actuació, en aquest apartat, aquelles realitzades sobre un mateix element ja subvencionat en anteriors convocatòries.
 • 11.- Quin és el termini per presentar la documentació?
  El termini de presentació de la sol·licitud d'ajuts i de la corresponent documentació comença l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitza el 31 de desembre de 2022. No obstant aquest termini es podrà ampliar per resolució del director general del Consorci.

  Es podrà tancar l'admissió de sol·licituds i documentació en una data anterior a aquesta data si s'ha exhaurit la dotació pressupostària.
 • 12.- Com puc saber en quin estat es troba la meva sol·licitud?

  Una vegada hagi presentat la sol·licitud i tota la documentació inicial a les Oficines Locals d'Habitatge i OAC's del seu municipi (en el cas que no disposi d'Oficina Local d'Habitatge), amb el número de sol·licitud i el NIF de la persona sol·licitant, podrà comprovar l'estat de tramitació al cercador d'expedients.

 • 13.- He rebut una notificació electrònica del Consorci, però no puc accedir-hi...

  Si heu rebut una notificació electrònica del Consorci, heu d'accedir mitjançant contrasenya d'un sòl ús, preferiblement des d'un ordinador (ni mòbil, ni tauleta).

  Per aconseguir aquesta contrasenya, haureu d'introduir les DADES PER A NOTIFICACIONS que heu fet constar a l'imprès 1.

  Totes les dades per a notificacions han de correspondre a una mateixa persona: NIF/NIE/CIF, correu electrònic i número de mòbil de la mateixa persona.

  Si indiqueu unes dades diferents a les que heu fet constar a l'imprès 1, no us deixarà accedir.

  És possible que el sistema demani una segona contrasenya. En aquest cas, només haureu de repetir el mateix procés.

  IMPORTANT: En cas de voler canviar les dades a efecte de notificacions (ja siguin electròniques o postals), caldrà presentar una instància juntament amb la documentació escaient, a través del web del CMH, tot indicant les noves dades de notificació:

  • Nom i cognoms.
  • DNI/NIE/CIF.
  • Adreça completa.
  • Telèfon mòbil.
  • Adreça de correu electrònic.
 • 14.- He llegit totes les preguntes freqüents i continuo tenint dubtes...

  Per a consultes concretes, podeu adreçar un correu electrònic al Consorci.