Portal de Transparència

En compliment de l'article 5 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona facilita a les persones el coneixement de la informació pública, a través del Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya i del Portal que ha posat en marxa l'Agència de transparència de l'AMB, on s'inclouen totes les dades i les webs relatives a les seves entitats vinculades, com és el cas del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

Informació institucional


Organització del Consorci

 

Gestió econòmica i comptable

Patrimoni - El Consorci no disposa de béns immobles i els béns mobles són d'escassa quantia (equips informàtics, programari,...).


Memòries d'activitats


Contractació pública

 

Convenis

 

Convocatòries

 

Bon Govern

Més informació sobre el Consorci

 • Organització

  Descripció de l'organització
  El Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona és un ens públic associatiu constituït per la Generalitat de Catalunya i per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. El Consorci té per finalitat el desenvolupament en l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona de les funcions, activitats i serveis en matèria d'habitatge que la normativa vigent atribueix als ens consorciats.

  Organització
  Òrgans
  El Consorci s'estructura en els òrgans següents:
  a) De direcció i gestió:
  El president o la presidenta.
  El vicepresident o la vicepresidenta.
  La Junta General.
  La Comissió Permanent.
  El director general o la directora general.
  El secretari o la secretària.
  b) Consultiu i de participació:
  Consell d'Habitatge Social. La seva regulació es durà a terme a través d'un reglament d'organització.

  Funcions
  El Consorci desenvolupa les funcions següents, a l'àmbit metropolità de Barcelona:
  a) Coordinar la planificació de les actuacions d'habitatge amb protecció oficial.
  b) Coordinar la planificació de la promoció d'habitatges directa per part de les administracions públiques, o convinguda amb d'altres ens.
  c) Coordinar les actuacions de remodelació o rehabilitació de barris que s'hagin de dur a terme.
  d) Gestionar, amb delegació prèvia, els patrimonis públics de sòl destinats a habitatge amb protecció oficial de les administracions consorciades.
  e) Gestionar, amb delegació prèvia, el sòl la titularitat del qual la tenen altres administracions.
  f) Promoure la mobilització de sòls susceptibles d'admetre habitatge amb protecció oficial en els municipis consorciats.
  g) Aprovar els criteris de selecció i accés a l'habitatge amb protecció oficial i de promoció pública en el conjunt de municipis del seu àmbit d'actuació, sens perjudici dels que estableixi la normativa vigent a Catalunya.
  h) Coordinar el disseny de les polítiques d'atenció al ciutadà en matèria d'habitatge i particularment la gestió dels registres municipals de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial.
  i) Assumir altres funcions en matèria d'habitatge que li atribueixin les administracions consorciades, d'acord amb el procediment i règim jurídic que estableixi la normativa aplicable. 

  També corresponen al Consorci les funcions de foment en matèria de rehabilitació d'habitatges, d'ajuts al lloguer d'habitatges i de gestió de les bosses d'habitatge social, i l'aprovació dels instruments de planificació, programació, gestió i execució necessaris per a la seva efectivitat.