Portal de Transparència

En compliment de l'article 5 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona facilita a les persones el coneixement de la informació pública, a través del Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya i del Portal que ha posat en marxa l'Agència de transparència de l'AMB, on s'inclouen totes les dades i les webs relatives a les seves entitats vinculades, com és el cas del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Portal transparència Generalitat de Catalunya
Portal transparència AMB


Informació institucional
          Estatuts Consorci

Organització del Consorci
          Descripció de l'organització del Consorci
          Organigrama 2022
          Relació de llocs de treball 2022
          Plantilla 2022
          Graella retributiva 2023
          Conveni col·lectiu personal laboral pel qual es regeix el Consorci         
          Actualització conveni col·lectiu personal laboral pel qual es regeix el Consorci
          Relació dels directius de les entitats del sector públic de la Generalitat i les seves retribucions
          
Gestió econòmica i comptable
          Pressupost 2015
          Pressupost 2016
          Pressupost 2017
          Pressupost 2018
          Pressupost 2019
          Pressupost 2020
          Pressupost 2021
          Pressupost 2022
          Pressupost 2023
          Bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2015
          Bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2016
          Bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2017
          Bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2018
          Bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2019
          Bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2020
          Bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2021
          Bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2022
          Bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2023
          Memòria Comptes Anuals 2015 - Liquidació
          Memòria Comptes Anuals 2016 - Liquidació
          Memòria Comptes Anuals 2017 - Liquidació
          Memòria Comptes Anuals 2018 - Liquidació
          Memòria Comptes anuals 2019 - Liquidació
          Memòria Comptes Anuals 2020 - Liquidació
          Memòria Comptes Anuals 2021 - Liquidació
          Memòria Comptes Anuals 2022 - Liquidació
          
          Patrimoni - El Consorci no disposa de béns immobles i els béns mobles són d'escassa quantia (equips informàtics, programari,...).


Memòries d'activitats
          Memòria 2015
          Memòria 2016
          Memòria 2017

Contractació pública
          Òrgans de contractació
          Perfil de contractant          
          Registre Públic de Contractes

Convenis
          Consorci - Generalitat | Transferències corrents 2015
          Consorci - Generalitat | Transferències corrents 2016
          Consorci - Generalitat | Transferències corrents 2017
          Consorci - Entitat col·laboradora | Informes d'Idoneïtat
          Consorci - AMB - AHC | Gestió de subvencions del Programa de foment de la rehabilitació edificatòria 2015
          Consorci - AMB - AHC | Gestió de subvencions del Programa de foment de la rehabilitació edificatòria 2016
          Consorci - AHC | Gestió de subvencions del Programa de foment de la rehabilitació edificatòria 2017
          Consorci - AMB | Implementació de mesures preventives d'estalvi energètic
          Consorci - AHC | Gestió de subvencions del Programa de foment de la conservació 2018
          Consorci-ACLL | Rehabilitació de l'àmbit de Sant Ildelfons
          Consorci-ASCG| Rehabilitació de l'àmbit de Fondo, Santa Rosa i Raval 1a Fase
          Consorci-ALHL | Rehabilitació de l'àmbit de Pubilla Cases
          Consorci-AB | Rehabilitació de l'àmbit de Sant Antoni de Llefià, Sant Joan de Llefià i La Salut
          Consorci - Deganat Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya

          Registre de Convenis
     
Convocatòries
          Base de Datos Nacional de Subvenciones - Convocatòries
          Base de Datos Nacional de Subvenciones - Subvencions concedides
          Subvencions concedides anteriors 2014
          Ajuts per a la rehabilitació 2015
          Ajuts per a la rehabilitació 2016
          Ajuts per a la millora de l'accessibilitat 2017
          Ajuts per a l'adequació i millora de l'habitabilitat 2017
          Ajuts per a actuaciosn de conservació 2018
          Ajuts per a l'adequació i obtenció de l'habitabilitat 2018
          Ajuts per a projectes i altres documents tècnics 2020
          Ajuts per a l'adequació d'habitatges 2021
          Oferta pública d'ocupació

Bon Govern
          Codi ètic i de bon govern del CMH, aprovat per la Junta General del 21072022
          Declaració institucional, aprovada per la Junta General del 21072022
          Pla antifrau