Programa d'ajudes a les actuacions de rehabilitació a nivell de BARRI

L'objecte d'aquest programa és el finançament de la realització d'obres de rehabilitació tant en edificis d'ús principalment residencial, com en habitatges unifamiliars, inclosos en Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) prèviament delimitants, que obtinguin una millora acreditada de l'eficiència energètica. Resten exclosos els edificis unifamiliars d'ús turístic.

Preguntes freqüents

A continuació les respostes a les preguntes més freqüents sobre la convocatòria d'ajuts BARRI:

 • 1. On ha d'estar situat l'edifici objecte del Programa d'Ajuts BARRI?

  Per a poder acollir-se al Programa d'Ajuts a nivell BARRI l'edifici ha d'estar situat a un dels Entorns Residencials de Rehabilitació Programada ERRP prèviament delimitats:

  • ERRP1 – Corona Metropolitana de Barcelona (corresponent als barris inclosos als programes CMH2, CMH3 i CMH4 del Pla Metropolità de Rehabilitació d'Habitatges).
  • ERRP2 – Polígons d'origen públic de la Corona Metropolitana de Barcelona, gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

  En el cas que l'edifici no estigui situat a un d'aquests ERRP, podrà acollir-se al Programa d'Ajuts EDIFICI (supeditat al compliment dels requisits corresponents).

  Es pot comprovar si un edifici es situa a un dels ERRP, o bé pertany a la resta del territori metropolità, amb el VISOR.

 • 2. Qui pot beneficiar-se dels ajuts?

  Els destinataris últims i beneficiaris dels ajuts poden ser:

  • Comunitats de propietaris, o agrupacions de comunitats de propietaris.
  • Propietaris o usufructuaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera i d'edificis existents de tipologia residencial col·lectiva.
  • Empreses arrendatàries o concessionàries dels edificis, així com cooperatives que acreditin aquesta condició, mitjançant contracte vigent, que els hi atorgui la facultat expressa per a realitzar les obres de rehabilitació objecte del programa.
 • 3. Qui pot tramitar la sol·licitud dels ajuts?

  El/la tècnic/a competent o bé, en el cas que existeixi, l'agent o gestor de rehabilitació a través del seu tècnic competent.

  Per a més informació sobre les passes a seguir, veure la Pregunta Freqüent nº 7.

 • 4. Quines actuacions es subvencionen?

  Totes les actuacions de millora o rehabilitació d'edificis d'ús predominant residencial d'habitatge, sempre que s'obtingui com a mínim una reducció del 30% del consum d'energia primària no renovable, referida a la certificació energètica.

  En edificis situats a les zones climàtiques C i D, segons la classificació climàtica del Codi Tècnic de l'Edificació, a més cal assolir una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'habitatge unifamiliar o de l'edifici, segons correspongui, de com a mínim:

  – Zones climàtiques D: un 35 %
  – Zona climàtica C: un 25 %

  Els municipis l'àrea metropolitana de Barcelona pertanyen a la zona climàtica C, amb excepció de Begues i Corbera de Llobregat que pertanyen a la zona climàtica D.

  Es consideraran protegibles totes les obres (incloses les de conservació, accessibilitat, etc) que s'executin en el marc del projecte dels edificis objecte de l'actuació sempre que en el conjunt de les actuacions s'assoleixin aquets requisits acreditats d'eficiència energètica establerts.

  També es considera protegible la retirada d'amiant de l'edifci o de l'ambit d'actuació, d'acord amb l'article 11 punt c) de les Bases Reguladores ( RDL 853/2021 de 5 d'Octubre). 

  D'acord amb l'article 3 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d'octubre), no seran subvencionables les actuacions d'inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d'origen fòssil.

  Queden excloses aquelles intervencions de rehabilitació que tinguin per objecte els canvis d'ús de l'edifici i aquelles que tinguin per objecte l'enderroc de tot l'edifici existent mantenint només les façanes.

 • 5. Quin és l'import de la subvenció?

  D'acord amb l'article 15 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d'octubre), els percentatges de subvenció i les quanties màximes són els que figuren a la taula 15.1 de les dites bases:
   
  Estalvi energètic assolit amb l'actuació  Percentatge màxim de la subvenció del cost de l'actuació
  Habitatges


  Quantia màxima de l'ajut per habitatge (euros)
  Locals comercials o altres usos

  Quantia màxima de l'ajut per habitatge (euros)
  30% ? ?Cep,nren < 45% 40% 8.100 72
  45% ? ?Cep,nren < 60% 65% 14.500 130
  ?Cep,nren ? 60% 80% 21.400 192


  En les actuacions de retirada d'amiant de l'edifici o de l'àmbit d'actuació, es podrà incrementar la quantia a 12.000€ i per edificis de més de 12 habitatges fins un màxim de 1.000 euros per habitatge per edifici objecte de rehabilitació.

  Per a més informació, consultar l'article 34 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d'octubre) i la modificació d'aquest (RDL 903/2022, de 25 d'octubre).

 • 6. Quins requisits s'han de complir?

  Els edificis objecte de rehabilitació han de complir els requisits establerts a l'article 11 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d'octubre) per aquest programa.

  Tanmateix, els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de la subvenció, de l'informe de la Inspecció Tècnica de l'Edifici (IITE), presentat a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'obtenció del certificat d'aptitud, d'acord amb la normativa vigent i a l'empara del Decret 67/2015, de 5 de maig per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici.

  Les actuacions a executar han de comptar amb l'acord de la comunitat de propietaris d'acord amb les majories exigides al llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a drets reals.

  Les actuacions a executar han de comptar amb la llicència o autorització municipal que correspongui segons normativa, que haurà de ser vigent al llarg de la totalitat de l'execució de les obres.

 • 7. Quines passes s'han de seguir?

  La modalitat de tramitació és telemàtica, a través del web www.cmh.cat

  Cal que el tècnic competent sol·liciti prèviament l'alta com a usuari de l'aplicatiu de gestió en el FORMULARI D'ALTA habilitat a tal efecte.

 • 8. Quin és el termini de presentació?

  El termini de presentació de sol·licituds s'inicia en data 2 de maig de 2022 i finalitza en data 30 de juny de 2026, inclòs.

  No obstant aquest termini es podrà ampliar per resolució del director general del Consorci.

  Es podrà tancar l'admissió de sol·licituds i documentació en una data anterior a aquesta data si s'ha exhaurit la dotació pressupostària.

 • 9. Són compatibles amb altres ajuts?

  Els ajuts previstos en aquesta convocatòria seran incompatibles amb els ajuts concedits per a la mateixa actuació per altres organismes o pel mateix Consorci.

 • 10. S'ha d'avisar al CMH quan es comencin les obres?

  Sí. L'inici de les obres ha de ser comunicat telemàticament en l'expedient del CMH.

 • 11. L'import de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) és subvencionable?

  Sí, d'acord amb els articles 14 i 15 del RDL 853/2021, de 5 d'octubre, l'IVA pot ser considerat elegibles sempre i quan no puguin ser susceptibles de recuperació o compensació total o parcial per part del destinatari últim dels ajuts.

 • 12. Són deduïbles a l'IRPF part dels costos de les obres de millora d'eficiència energètica?
 • 13. L'import de la subvenció d'aquesta convocatòria es grava a l'IRPF?

  No, d'acord amb les condicions de l'article 1-Tres del RDL 19/2021, de 5 d'octubre

 • 14.- Estic interessat a poder finançar les obres de rehabilitació. On puc dirigir-me?

  Consulteu la secció Fonts de Finançament.

 • 15.- Quins són els requisits per poder tramitar l'ajut per a persones vulnerables?

  Els recollits a l'apartat "a.7. Situació de vulnerabilitat econòmica individual" de l'article 16 de la convocatòria.

 • 16.- Com puc contactar amb un tècnic per tramitar l'ajut?

  Consulteu la secció Entitats col·laboradores.

 • 17.- Com puc contactar amb una ECCE (Entitat de Control de Qualitat de l'Edificació)?

  Consulteu la secció Informació ECCE.

 • 18.- He llegit totes les preguntes freqüents i continuo tenint dubtes...

  Per a consultes concretes, podeu adreçar un correu electrònic al Consorci.

Destacats