Informació ECCE

ENTITATS DE CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

Registre general d'entitats de control de qualitat de l'edificació (CTE)
Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana

Declaracions responsables entitats (català)
Generalitat de Catalunya

Per a més informació sobre les entitats de control de qualitat de l'edificació, cliqueu aquí.

Tant l'Informe Tècnic Inicial com el Final en els programes recollits a l'apartat A (nivell Barri) i B (nivell Edifici), i l'Informe Tècnic únic del programa de l'apartat D (llibre de l'edifici i/o projecte), així com la totalitat de la documentació que acompanya cada sol·licitud d'ajut de la convocatòria Next Generation EU, han de ser objecte dels corresponents informes emesos per una Entitat de Control de la Qualitat de l'Edificació (ECCE) regulada a l'article 14 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació (article 6 de la Convocatòria, BOPB de 29 d'abril de 2022).

En expedients dels programes de Barri i Edifici, que requereixen d'informes inicials i finals, l'ECCE haurà de ser la mateixa en aquests dos moments.

Correspon a l'interessat escollir i contractar lliurement l'ECCE. El cost dels seus serveis és subvencionable.

A cada apartat de cada programa es troben disponibles els models normalitzats dels informes a elaborar per part de les Entitats de Control de la Qualitat de l'Edificació (ECCE).

NG