Accessos directes:

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Cercador global de CMH

Programa Projectes 2020

Convocatòria tancada.

Bases reguladores
Convocatòria PROJECTES 2020
Ampliació terminis Convocatòria Projectes 2020

Si voleu visualitzar un vídeo explicatiu per a la gestió de les subvencions i una formació tècnica per a la realització dels projectes clickeu aquí

Preguntes freqüents

A continuació s'enumeren les preguntes més freqüents relatives a la convocatòria de projectes 2020.
 • 1.- Qui pot sol·licitar els ajuts?
  La convocatòria de projectes 2020, destina els ajuts a propietaris d'edificis existents de tipologia residencial col·lectiva de l'àrea metropolitana de Barcelona. Hi poden accedir tant comunitats de propietaris, com propietats verticals, però resten excloses les unifamiliars.

  S'inclouen en aquest Programa els edificis ubicats en els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona (excepte en el municipi de Barcelona, on actua el Consorci de l'Habitatge de la mateixa ciutat), que compleixin els requisits de la convocatòria.
 • 2.- Quines actuacions es subvencionen?
  Es consideren subvencionables els projectes i altres documents tècnics relacionats amb el dit projecte, que hagin seguit la Guia Metodològica establerta pel Consorci, la qual es publicarà el 20 de gener de 2020.

  Tota la documentació ha de ser relativa a una actuació integral de rehabilitació que comporti una actuació global en l'envolupant de l'edifici, amb actuacions de millora de l'eficiència energètica, i en altres elements comuns.

  Són exemples d'altres documents, els informes tècnics de l'estat de l'edifici (IITE), certificats d'eficiència energètica (CEE), i altres documents tècnics necessaris per dur a terme actuacions integrals de rehabilitació en edificis existents de tipologia residencial col·lectiva i que comportin una actuació global en l'envolupant de l'edifici, amb actuacions de millora de l'eficiència energètica, i en altres elements comuns.
 • 3.- Quins requisits s'han de complir perquè els projectes siguin subvencionables?
  Per resultar subvencionables, els projectes i els altres documents tècnics han d'haver seguit la Guia Metodològica establerta pel Consorci, la qual es publicarà en el web un cop s'iniciï el termini de presentació de les sol·licituds.

  Tots els documents han de ser relatius a una actuació integral de rehabilitació que comporti una actuació global en l'envolupant de l'edifici, amb actuacions de millora de l'eficiència energètica, i en altres elements comuns. En aquest sentit, les obres projectades hauran de garantir l'actuació en, com a mínim un 30% de l'envolupant tèrmica de l'edifici. Si amb les actuacions necessàries per reparar totes les patologies comunitàries que estiguin qualificades a l'IITE com a importants, greus o molt greus no s'arriba a dit percentatge, el projecte i la resta de documents hauran de garantir que amb les obres que s'executaran s'actuarà, com a mínim, en un 30% de l'envolupant tèrmica de l'edifici amb criteris d'eficiència energètica. Si a més d'aquestes actuacions obligatòries la comunitat de propietaris acorda executar, a més, altres obres, aquestes s'inclouran també en el projecte i en la resta de documents tècnics.

  Totes les actuacions han de complir obligatòriament el Codi Tècnic de l'Edificació CTE vigent, segons el document bàsic d'estalvi energètic del CTE DB-HE1 (limitació de la demanda energètica).

  A més s'han d'acomplir els requisits següents:

  a) L'edifici ha d'haver estat construït abans de l'any 2007.

  b) L'edifici ha de ser de titularitat privada i, com a mínim el 70% de la superfície construïda sobre rasant ha d'estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si és d'ús diferent del d'habitatge.

  c) Com a mínim el 50% dels habitatges de l'edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en totes les fases del procediment. Aquesta circumstància es podrà acreditar mitjançant certificació d'empadronament dels propietaris o arrendataris dels habitatges, o bé amb una autorització de cada un d'ells per a que el Consorci verifiqui les dades del padró.

  d) La llicència d'obres no pot haver estat sol·licitada abans de formalitzar-se la sol·licitud d'ajuts. El Pressupost de contracte de l'empresa s'ha d'ajustar al de la llicència municipal de les obres.

  e) Les obres no poden haver estat iniciades o realitzades abans de formalitzar-se la sol·licitud d'ajuts, ni d'haver rebut el comunicat tècnic inicial previst en l'article 17 de les Bases reguladores. Les obres s'hauran d'iniciar en un termini màxim de vuit mesos a comptar des de l'endemà de la data de notificació del comunicat tècnic del Consorci.

  Per més informació sobre els requisits, podeu consultar la Convocatòria.
 • 4.- Ja he presentat la sol·licitud d'ajuts, puc iniciar les obres? Haig d'avisar quan iniciï les obres?
  ENCARA NO!

  Heu d'esperar que el Consorci us faci arribar el comunicat tècnic.

  A partir del moment en què rebeu aquest comunicat, podreu iniciar les obres. Disposeu d'un màxim de 8 mesos per a iniciar-les. Aquest termini pot ser prorrogat com a màxim per quatre mesos més, en cas que aporteu la documentació justificativa dels motius que impedeixin l'inici de les obres per causes alienes a la vostra voluntat.

  Haureu de comunicar de manera telemàtica a l'entitat col·laboradora corresponent l'inici de les obres en un termini màxim d'un mes des el seu inici, amb la presentació de la llicència d'obres concedida i el contracte per l'execució de la totalitat de les obres incloses en el projecte. En cas que no es comuniqui l'inici dins del termini establert, s'entendrà que desistiu de la vostra sol·licitud i s'arxivarà la documentació.
 • 5.- Quin és el cost subvencionable?
  A l'efecte del càlcul de la subvenció, el cost protegible està constituït pels honoraris facultatius en concepte de la redacció del projecte i d'altres documents tècnics objecte de la subvenció (informes tècnics i certificats necessaris, despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars).

  A efectes del càlcul de la subvenció no s'inclouran impostos, taxes i tributs.
 • 6.- Quin és l'import de la subvenció?
  La quantia màxima de la subvenció a concedir per edifici serà del 100% del cost protegible, fins a un màxim del 8% del Pressupost de projecte (PEM) calculat amb la Base de dades de l'ITeC.

  Es podran subvencionar tots els costos relacionats amb els projectes i resta de documentació, excepte impostos, taxes i tributs.

  En el moment en què hagueu presentat tota la documentació requerida per la convocatòria, inclosa la d'inici de les obres, el Consorci iniciarà els tràmits per resoldre l'expedient i procedir al pagament de l'ajut.
 • 7.- Quin és el termini per presentar la documentació?
  El termini de presentació de les sol·licituds s'obre el 20 de gener de 2020 i finalitza el 31 de desembre de 2020.

  Aquest termini ha estat ampliat fins el 31 de maig de 2021. Podeu veure la publicació al BOPB.

  Recordeu que es podrà tancar l'admissió de sol·licituds en dates anteriors, si s'esgota la dotació pressupostària.
 • 8.- He rebut una notificació electrònica del Consorci, però no puc accedir-hi...
  Si heu rebut una notificació electrònica del Consorci, heu d'accedir mitjançant contrasenya d'un sòl ús, preferiblement des d'un ordinador (ni mòbil, ni tauleta). Per aconseguir aquesta contrasenya, haureu d'introduir les DADES PER A NOTIFICACIONS que heu fet constar a l'imprès 1.

  Totes les dades per a notificacions han de correspondre a una mateixa persona: NIF/CIF, correu electrònic i número de mòbil de la mateixa persona. Si indiqueu unes dades diferents a les que heu fet constar a l'imprès 1, no us deixarà accedir.

  És possible que el sistema demani una segona contrasenya. En aquest cas, només haureu de repetir el mateix procés.