Accessos directes:

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Cercador global de CMH

Programa d'ajuda a l'elaboració del LLIBRE DE L'EDIFICI existent per a la rehabilitació i a la redacció de projectes de rehabilitació

L'objecte d'aquest programa és l'impuls a la implantació i generalització del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació mitjançant una subvenció que cobreix part de les despeses d'honoraris professionals per a la seva emissió, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis, d'acord amb els límits establerts, amb el propòsit d'activar la demanda d'una rehabilitació energètica significativa i d'alta qualitat als edificis, la qual permeti assolir els objectius europeus i impulsi l'activitat d'aquest sector en el mig i llarg termini.

Preguntes freqüents

A continuació les respostes a les preguntes més freqüents sobre la convocatòria d'ajuts LLIBRE DE L'EDIFICI:
 • 1. On ha d'estar situat l'edifici objecte del Programa d'Ajuts LLIBRE DE L'EDIFICI?
  Per a poder acollir-se al Programa d'Ajuts al LLIBRE DE L'EDIFICI existent per la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació, l'edifici ha d'estar situat a un dels 35 municipis metropolitans de l'àmbit d'actuació del CMH.
 • 2. Qui pot beneficiar-se dels ajuts?
  Els destinataris últims i beneficiaris dels ajuts poden ser:
  • Comunitats de propietaris, o agrupacions de comunitats de propietaris.
  • Propietaris o usufructuaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera i d'edificis existents de tipologia residencial col·lectiva.
 • 3. Qui pot tramitar la sol·licitud dels ajuts?
  El/la tècnic/a competent o bé, en el cas que existeixi, l'agent o gestor de rehabilitació a través del seu tècnic competent.

  Per a més informació sobre les passes a seguir, veure la Pregunta Freqüent nº 7.
 • 4. Quines actuacions es subvencionen?
  Les despeses d'honoraris professionals per a l'elaboració del llibre de l'edifici i/o el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis.
 • 5. Quin és l'import de la subvenció?
  D'acord amb l'article 53 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d'octubre), les quanties màximes de subvenció són:
  • Llibre de l'Edifici:
   • En cas d'habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars de fins a 20 habitatges: 700 euros, més una quantia de 60 euros per habitatge.
   • En cas d'edificis plurifamiliars de més de 20 habitatges: 1.100 euros, més una quantia de 40 euros per habitatge, amb un topall màxim de subvenció de 3.500 euros. Si no es disposa de la Inspecció Tècnica de l'Edifici, de l'Informe de Avaluació de l'Edifici o document anàleg, l'ajut es podrà incrementar en un màxim de 50 %.
  • Projecte tècnic de rehabilitació integral de l'edifici:
   • En cas d'habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars de fins a 20 habitatges: 4.000 euros, més una quantia de 700 euros per habitatge.
   • En cas d'edificis plurifamiliars de més de 20 habitatges: 12.000 euros, més una quantia de 300 euros per habitatge, amb un topall màxim de subvenció de 30.000 euros.
  Per a més informació, consultar l'article 53 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d'octubre).
 • 6. Quins requisits s'han de complir?
  En tots els casos s'han de complir els requisits establerts a l'article 52 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d'octubre) per aquest programa.

  A més, en el cas de projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis, l'actuació proposada ha de complir els requisits establerts a l'article 33 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d'octubre) per poder ser considerada com a actuació subvencionable en el programa d'ajuda d'actuacions de rehabilitació a nivell edifici.
 • 7. Quines passes s'han de seguir?
  La modalitat de tramitació és telemàtica, a través del web www.cmh.cat

  Cal que el tècnic competent sol·liciti prèviament l'alta com a usuari de l'aplicatiu de gestió en el següent FORMULARI D'ALTA (disponible properament).
 • 8. Quin és el termini de presentació?
  El termini de presentació de sol·licituds s'inicia en data 2 de maig de 2022 i finalitza en data 30 de juny de 2026, inclòs.

  No obstant aquest termini es podrà ampliar per resolució del director general del Consorci.

  Es podrà tancar l'admissió de sol·licituds i documentació en una data anterior a aquesta data si s'ha exhaurit la dotació pressupostària.
 • 9. Són compatibles amb altres ajuts?
  Els ajuts previstos en aquesta convocatòria seran incompatibles amb els ajuts concedits per a la mateixa actuació per altres organismes o pel mateix Consorci.
 • 10. L'import de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) és subvencionable?
  Sí, d'acord amb l'article 53 del RDL 853/2021, de 5 d'octubre, l'IVA pot ser considerat elegibles sempre i quan no puguin ser susceptibles de recuperació o compensació total o parcial per part del destinatari últim dels ajuts.
 • 11. He llegit totes les preguntes freqüents i continuo tenint dubtes...
  Per a consultes concretes, podeu adreçar un correu electrònic al Consorci.