Programa d'ajuda a l'elaboració del LLIBRE DE L'EDIFICI existent per a la rehabilitació i a la redacció de projectes de rehabilitació

L'objecte d'aquest programa és l'impuls a la implantació i generalització del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació mitjançant una subvenció que cobreix part de les despeses d'honoraris professionals per a la seva emissió, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis, d'acord amb els límits establerts, amb el propòsit d'activar la demanda d'una rehabilitació energètica significativa i d'alta qualitat als edificis, la qual permeti assolir els objectius europeus i impulsi l'activitat d'aquest sector en el mig i llarg termini.

Preguntes freqüents

A continuació les respostes a les preguntes més freqüents sobre la convocatòria d'ajuts LLIBRE DE L'EDIFICI:
 • 1. On ha d'estar situat l'edifici objecte del Programa d'Ajuts LLIBRE DE L'EDIFICI?
  Per a poder acollir-se al Programa d'Ajuts al LLIBRE DE L'EDIFICI existent per la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació, l'edifici ha d'estar situat a un dels 35 municipis metropolitans de l'àmbit d'actuació del CMH.
 • 2. Qui pot beneficiar-se dels ajuts?
  Els destinataris últims i beneficiaris dels ajuts poden ser:
  • Comunitats de propietaris, o agrupacions de comunitats de propietaris.
  • Propietaris o usufructuaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera i d'edificis existents de tipologia residencial col·lectiva.
 • 3. Qui pot tramitar la sol·licitud dels ajuts?
  El/la tècnic/a competent o bé, en el cas que existeixi, l'agent o gestor de rehabilitació a través del seu tècnic competent.

  Per a més informació sobre les passes a seguir, veure la Pregunta Freqüent nº 7.
 • 4. Quines actuacions es subvencionen?
  Les despeses d'honoraris professionals per a l'elaboració del llibre de l'edifici i/o el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis.
 • 5. Quin és l'import de la subvenció?
  D'acord amb l'article 53 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d'octubre), les quanties màximes de subvenció són:
  • Llibre de l'Edifici:
   • En cas d'habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars de fins a 20 habitatges: 700 euros, més una quantia de 60 euros per habitatge.
   • En cas d'edificis plurifamiliars de més de 20 habitatges: 1.100 euros, més una quantia de 40 euros per habitatge, amb un topall màxim de subvenció de 3.500 euros. 
            Si a la data d'entrada en vigor de la convocatòria no es disposa de la Inspecció Tècnica de l'Edifici, de l'Informe de Avaluació de l'Edifici o document anàleg, l'ajut s'incrementarà en un màxim de 50 %, sempre i quan s'elabori i es registri el nou IITE.

  • Projecte tècnic de rehabilitació integral de l'edifici:
   • En cas d'habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars de fins a 20 habitatges: 4.000 euros, més una quantia de 700 euros per habitatge.
   • En cas d'edificis plurifamiliars de més de 20 habitatges: 12.000 euros, més una quantia de 300 euros per habitatge, amb un topall màxim de subvenció de 30.000 euros.
  Per a més informació, consultar l'article 53 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d'octubre).
 • 6. Quins requisits s'han de complir?
  En tots els casos s'han de complir els requisits establerts a l'article 52 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d'octubre) per aquest programa.

  A més, en el cas de projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis, l'actuació proposada ha de complir els requisits establerts a l'article 33 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d'octubre) per poder ser considerada com a actuació subvencionable en el programa d'ajuda d'actuacions de rehabilitació a nivell edifici.
 • 7. Quines passes s'han de seguir?
  La modalitat de tramitació és telemàtica, a través del web www.cmh.cat

  Cal que el tècnic competent sol·liciti prèviament l'alta com a usuari de l'aplicatiu de gestió en el següent FORMULARI D'ALTA habilitat a tal efecte.
 • 8. Quin és el termini de presentació?
  El termini de presentació de sol·licituds s'inicia en data 2 de maig de 2022 i finalitza en data 30 de juny de 2026, inclòs.

  No obstant aquest termini es podrà ampliar per resolució del director general del Consorci.

  Es podrà tancar l'admissió de sol·licituds i documentació en una data anterior a aquesta data si s'ha exhaurit la dotació pressupostària.
 • 9. Són compatibles amb altres ajuts?
  Els ajuts previstos en aquesta convocatòria seran incompatibles amb els ajuts concedits per a la mateixa actuació per altres organismes o pel mateix Consorci.
 • 10. L'import de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) és subvencionable?
  Sí, d'acord amb l'article 53 del RDL 853/2021, de 5 d'octubre, l'IVA pot ser considerat elegibles sempre i quan no puguin ser susceptibles de recuperació o compensació total o parcial per part del destinatari últim dels ajuts.
 • 11. He llegit totes les preguntes freqüents i continuo tenint dubtes...
  Per a consultes concretes, podeu adreçar un correu electrònic al Consorci.