Programa d'ajudes a les actuacions de rehabilitació a nivell d'EDIFICI

L'objecte d'aquest programa és el finançament d'obres o actuacions en edificis d'ús principalment residencial, que obtinguin una millora acreditada de l'eficiència energètica, especialment en l'envolupant dels edificis de tipologia residencial col·lectiva, incloent els seus habitatges, i en els habitatges unifamiliars. Resten exclosos els habitatges d'ús turístic.

Preguntes freqüents

A continuació les respostes a les preguntes més freqüents sobre la convocatòria d'ajuts EDIFICI:
 • 1. On ha d'estar situat l'edifici objecte del Programa d'Ajuts EDIFICI?
  Per a poder acollir-se al Programa d'Ajuts a nivell EDIFICI, l'edifici ha d'estar situat a un dels 35 municipis metropolitans de l'àmbit d'actuació del CMH, i no pertànyer a cap dels Entorns Residencials de Rehabilitació Programada ERRP delimitats.

  Es pot comprovar si un edifici es situa a un dels ERRP, o bé pertany a la resta del territori metropolità, amb el VISOR.
 • 2. Qui pot beneficiar-se dels ajuts?
  Els destinataris últims i beneficiaris dels ajuts poden ser:
  • Comunitats de propietaris, o agrupacions de comunitats de propietaris.
  • Propietaris o usufructuaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera i d'edificis existents de tipologia residencial col·lectiva.
  • Empreses arrendatàries o concessionàries dels edificis, així com cooperatives que acreditin aquesta condició, mitjançant contracte vigent, que els hi atorgui la facultat expressa per a realitzar les obres de rehabilitació objecte del programa.
 • 3. Qui pot tramitar la sol·licitud dels ajuts?
  El/la tècnic/a competent o bé, en el cas que existeixi, l'agent o gestor de rehabilitació a través del seu tècnic competent.

  Per a més informació sobre les passes a seguir, veure la Pregunta Freqüent nº 7.
 • 4. Quines actuacions es subvencionen?
  Totes les actuacions de millora o rehabilitació d'edificis d'ús predominant residencial d'habitatge, sempre que s'obtingui com a mínim una reducció del 30 % del consum d'energia primària no renovable, referida a la certificació energètica.

  En edificis situats a les zones climàtiques C i D, segons la classificació climàtica del Codi Tècnic de l'Edificació, a més cal assolir una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'habitatge unifamiliar o de l'edifici, segons correspongui, de com a mínim:
  • Zona climàtica D: un 35 %
  • Zona climàtica C: un 25 %
  Els municipis l'àrea metropolitana de Barcelona pertanyen a la zona climàtica C, amb excepció de Begues i Corbera de Llobregat que pertanyen a la zona climàtica D.

  Es consideraran protegibles totes les obres (incloses les de conservació, accessibilitat, etc) que s'executin en el marc del projecte dels edificis objecte de l'actuació sempre que en el conjunt de les actuacions s'assoleixin aquets requisits acreditats d'eficiència energètica establerts.

  També es considera protegible la retirada d'amiant de l'edifci o de l'ambit d'actuació, d'acord amb l'article 32 punt c) de les Bases Reguladores ( RDL 853/2021 de 5 d'Octubre). 

  D'acord amb l'article 3 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d'octubre), no seran subvencionables les actuacions d'inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d'origen fòssil.

  Queden excloses aquelles intervencions de rehabilitació que tinguin per objecte els canvis d'ús de l'edifici i aquelles que tinguin per objecte l'enderroc de tot l'edifici existent mantenint només les façanes.

  Per a més informació, consultar l'article 33 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d'octubre), i l'article 16-B-b.4 de la Convocatòria.
 • 5. Quin és l'import de la subvenció?
  D'acord amb l'article 34 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d'octubre), els percentatges de subvenció i les quanties màximes són els que figuren a la taula 34.1 de les dites bases:
  Estalvi energètic assolit amb l'actuació  Percentatge màxim de la subvenció del cost de l'actuació
  Habitatges


  Quantia màxima de l'ajut per habitatge (euros)
  Locals comercials o altres usos

  Quantia màxima de l'ajut per m2 (euros)
  30% ≤ ΔCep,nren < 45% 40% 6.300 56
  45% ≤ ΔCep,nren < 60% 65% 11.600 104
  ΔCep,nren ≥ 60% 80% 18.800 168

  En les actuacions de retirada d'amiant de l'edifici o de l'àmbit d'actuació, es podrà incrementar la quantia a 12.000€ i per edificis de més de 12 habitatges fins un màxim de 1.000 euros per habitatge per edifici objecte de rehabilitació.

  Per a més informació, consultar l'article 34 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d'octubre) i la modificació d'aquest (RDL 903/2022, de 25 d'octubre).
 • 6. Quins requisits s'han de complir?
  Els edificis objecte de rehabilitació han de complir els requisits establerts a l'article 32 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d'octubre) per aquest programa.

  Tanmateix, els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de la subvenció, de l'informe de la Inspecció Tècnica de l'Edifici (IITE), presentat a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'obtenció del certificat d'aptitud, d'acord amb la normativa vigent i a l'empara del Decret 67/2015, de 5 de maig per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici.

  Les actuacions a executar han de comptar amb l'acord de la comunitat de propietaris d'acord amb les majories exigides al llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a drets reals.

  Les actuacions a executar han de comptar amb la llicència o autorització municipal que correspongui segons normativa, que haurà de ser vigent al llarg de la totalitat de l'execució de les obres.
 • 7. Quines passes s'han de seguir?
  La modalitat de tramitació és telemàtica, a través del web www.cmh.cat

  Cal que el tècnic competent sol·liciti prèviament l'alta com a usuari de l'aplicatiu de gestió en el següent FORMULARI D'ALTA habilitat a tal efecte.
 • 8. Quin és el termini de presentació?
  El termini de presentació de sol·licituds es va iniciar en data 2 de maig de 2022 i finalitza el 30 de juny de 2026 (inclòs), data en la qual les actuacions hauran d'estar finalitzades.

  No obstant l'anterior, aquest termini es podrà ampliar per resolució del director general del Consorci.

  Es podrà tancar l'admissió de sol·licituds i documentació en una data anterior a aquesta data si s'ha exhaurit la dotació pressupostària.
 • 9. Són compatibles amb altres ajuts?
  Els ajuts previstos en aquesta convocatòria seran incompatibles amb els ajuts concedits per a la mateixa actuació per altres organismes o pel mateix Consorci.
 • 10. S'ha d'avisar al CMH quan es comencin les obres?
  Sí. L'inici de les obres ha de ser comunicat telemàticament en l'expedient del CMH.
 • 11. L'import de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) és subvencionable?
  Sí, d'acord amb l'article 34 del RDL 853/2021, de 5 d'octubre, l'IVA pot ser considerat elegibles sempre i quan no puguin ser susceptibles de recuperació o compensació total o parcial per part del destinatari últim dels ajuts.
 • 12. Són deduïbles a l'IRPF part dels costos de les obres de millora d'eficiència energètica?
  Sí, d'acord amb les condicions de l'article 1-Dos del RDL 19/2021, de 5 d'octubre.

  Per a més informació, podeu consultar aquí.
 • 13. L'import de la subvenció d'aquesta convocatòria es grava a l'IRPF?
  No, d'acord amb les condicions de l'article 1-Tres del RDL 19/2021, de 5 d'octubre
 • 14.- Estic interessat a poder finançar les obres de rehabilitació. On puc dirigir-me?
  Consulteu la secció Fonts de Finançament.
 • 15.- Quins són els requisits per poder tramitar l'ajut per a persones vulnerables?
  Els recollits a l'apartat "b.7. Situació de vulnerabilitat econòmica individual"  de l'article 16 de la convocatòria.
 • 16.- Com puc contactar amb un tècnic per tramitar l'ajut?
  Consulteu la secció Entitats Col·laboradores.
 • 17.- Com puc contactar amb una ECCE (Entitat de Control de Qualitat de l'Edificació)?
  Consulteu la secció Informació ECCE.
 • 18.- He llegit totes les preguntes freqüents i continuo tenint dubtes...
  Podeu enviar-nos la vostra consulta a través del correu del Consorci.