Programa Rehabilitació 2016

CONVOCATÒRIA 2016 TANCADA.

Ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Termini d'admissió de sol·licituds d'Informes d'Idoneïtat tancat el 24 d'octubre de 2016.

L'objectiu és oferir un Programa de subvencions a fons perdut per a la rehabilitació d'edificis i d'habitatges privats, per tal d'impulsar l'activitat econòmica en el sector de la construcció, per mantenir en bon estat el parc d'habitatge dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i per millorar la salut i la qualitat de vida de les persones.

Anunci BOPB - Bases reguladores 2016
Anunci BOPB - Resum convocatòria 2016
Convocatòria 2016 - Text complert 
Resolució tancament admissió sol·licituds Informes d'Idoneïtat 2016

Preguntes freqüents

A continuació s'enumeren les preguntes més freqüents relatives a la convocatòria 2016.
 • 1- Qui pot sol·licitar els ajuts?
  La convocatòria 2016, vigent a partir del 6 d'octubre del mateix any, destina els ajuts a edificis d'ús residencial i habitatges de titularitat privada, per a qualsevol actuació relativa a:
  • CONSERVACIÓ - arranjament de façanes, reparació de cobertes, adequació de les instal·lacions comuns,...
  • MILLORA DE LA QUALITAT I DE LA SOSTENIBILITAT -  millora de l'aïllament, substitució de finestres, instal·lació de sistemes de calefacció o refrigeració, instal·lació de plaques solars,...
  • MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT - instal·lació d'ascensors, salvaescales, rampes,...
  • ACTUACIONS D'HABITABILITAT (INTERIOR D'HABITATGE) - canvi de banyera per dutxa, substitució de la caldera, adequació de les instal·lacions de l'habitatge, canvi de finestres,...
  S'inclouen en aquest programa tots els edificis i habitatges dels municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (excepte el municipi de Barcelona, on actua el Consorci de l'Habitatge de la mateixa ciutat), que compleixen els requisits de la convocatòria.
 • 2- Haig de demanar un informe d'idoneïtat previ a la sol·licitud d'ajuts?
  Sí.

  Si els ajuts són per a les zones comuns d'un edifici d'habitatges, el vostre tècnic haurà de sol·licitar l'informe d'idoneïtat de manera telemàtica a una entitat col·laboradora del Consorci.

  Si els ajuts són destinats a actuacions a l'interior d'un habitatge, podeu presentar la documentació presencialment a la vostra Oficina Local d'Habitatge o Oficina d'Atenció Ciutadana, per tal d'obtenir l'informe d'idoneïtat d'habitabilitat.

  En qualsevol dels dos casos haureu de sol·licitar els ajuts, dins d'aquesta convocatòria 2016, a la vostra Oficina Local d'Habitatge o Oficina d'Atenció Ciutadana.
 • 3- En cas d'actuacions en un edifici, quines passes s'han de seguir?
  Si voleu realitzar actuacions de rehabilitació en un edifici d'habitatges, el primer pas és sol·licitar l'Informe d'Idoneïtat a una de les entitats col·laboradores del Consorci. Per sol·licitar aquest Informe, el vostre tècnic haurà de presentar a l'entitat col·laboradora i de manera telemàtica la documentació següent:
  • Informe tècnic de l'estat de conservació de l'edifici (ITE).
  • Determinació de les condicions bàsiques d'accessibilitat.
  • Certificat d'eficiència energètica de l'edifici.
  • Projecte tècnic.
  • Fotografies dels elements que es veuran modificats.
  • Pressupost real de les obres, desglossat per capítols i partides. Si el pressupost supera els 50.000 €, haureu de presentar dues ofertes més d'empreses diferents i, en cas que no trieu l'oferta més avantatjosa, haureu de presentar una memòria explicativa que ho justifiqui. En cas que ja hagueu realitzat algun pagament amb anterioritat a la sol·licitud dels ajuts, no caldrà que presenteu les altres dues ofertes.
  • Altres pressupostos: honoraris facultatius, cost de la redacció de projectes, informes, certificats, despeses de tramitació,...
  • Justificant de sol·licitud de la llicència o autorització municipal corresponent.
  • Ordre d'execució i informe tècnic municipal que l'acrediti, si en disposeu.
  • Imprès 1 - Declaració responsable
  Un cop obtingut l'Informe d'Idoneïtat, haureu de presentar a la vostra Oficina Local d'Habitatge o Oficina d'Atenció Ciutadana la documentació següent:
 • 4- En cas d'actuacions a l'interior d'un habitatge, quines passes s'han de seguir?
  Si voleu realitzar actuacions dins del vostre habitatge, podeu sol·licitar els ajuts dins d'aquesta convocatòria 2016. El primer pas és sol·licitar l'Informe d'Idoneïtat d'Habitabilitat. Per sol·licitar aquest informe haureu de presentar a la vostra Oficina Local d'Habitatge o Oficina d'Atenció Ciutadana la documentació següent:
  • Informe/memòria que expliqui el motiu pel qual es realitzen les obres, signat per la persona propietària i per l'industrial que fa les obres.
  • Fotografies dels elements que es veuran modificats.
  • Cèdula d'habitabilitat vigent o document que justifiqui que aquesta s'aconseguirà mitjançant el procés de rehabilitació.
  • Pressupost de les obres (fixeu-vos que s'indiqui el tipus d'IVA).
  • Altres pressupostos: cost de la cèdula d'habitabilitat, de certificats, de despeses de tramitació,... si en teniu.
  • Justificant de la sol·licitud de la llicència, comunicat o assabentat de l'Ajuntament.
  • Justificant dels ingressos de la unitat familiar - RENDA (llevat d'excepcions).
  • Imprès 1B - Declaració responsable
  Quan hagueu obtingut l'Informe d'Idoneïtat d'Habitabilitat, haureu de presentar a l'Oficina Local d'Habitatge o Oficina d'Atenció Ciutadana la documentació següent:
 • 5- Ja he presentat la sol·licitud d'ajuts, puc iniciar les obres?
  Encara no!

  Heu d'esperar que el Consorci us faci arribar un comunicat tècnic, previ a l'inici de les obres, on constaran el cost subvencionable així com l'import previst de la subvenció que podreu arribar a obtenir si compliu tots els requisits.

  A partir del moment en què rebeu aquest comunicat, podeu iniciar les obres. Disposeu d'un màxim de 6 mesos per a iniciar-les.

  En el moment que comencin les obres, haureu de presentar la data d'inici d'obres i la llicència o autorització municipal concedida, al mateix lloc on vàreu presentar la documentació per a obtenir l'Informe d'Idoneïtat, dins dels deu (10) dies següents a l'inici de les obres. El termini d'execució de les obres és el que s'indica a la llicència o autorització municipal.

  De la mateixa manera, en el moment que finalitzeu les obres, haureu de presentar la documentació corresponent al final de les obres, al mateix lloc on vàreu presentar la documentació per a obtenir l'Informe d'Idoneïtat.

  Si és tot correcte, el Consorci dictarà resolució i rebreu la subvenció mitjançant transferència al compte indicat per vosaltres.
 • 6- Puc iniciar les obres si disposo d'ordre d'execució?
  Només les obres que disposin d'ordre d'execució i informe tècnic municipal que l'acrediti, podran estar iniciades però no finalitzades a la data d'inici d'aquesta convocatòria, o bé finalitzades durant l'any 2016 ó 2015.
 • 7- He rebut una notificació electrònica del Consorci, però no puc accedir-hi...
  Si heu rebut una notificació electrònica del Consorci, entreu mitjançant contrasenya d'un sòl ús, preferiblement des d'un ordinador (no mòbil, no tauleta). Per aconseguir aquesta contrasenya, haureu d'introduir les DADES PER A NOTIFICACIONS que consten a l'imprès 2 (NIF/CIF de la persona per a notificacions, adreça de correu electrònic de la mateixa persona i número de mòbil de la mateixa persona), sol·licitud dels ajuts. Si indiqueu unes dades diferents, no us deixarà accedir.

  És possible que el sistema demani una segona contrasenya. En aquest cas, només haureu de repetir el mateix procés. 
 • 8- Què és el cost subvencionable?
  Als efectes de càlcul dels ajuts, el cost subvencionable estarà constituït pels següents conceptes:
  • Pressupost de l'empresa o empreses que realitzin les obres.
  • Honoraris facultatius (redacció de projectes, informes tècnics, certificats necessaris i cost de l'Informe d'Idoneïtat).
  No s'inclouran impostos, taxes o tributs.
 • 9- Quin és l'import de la subvenció?
  Els percentatges subvencionables van del 35% al 50% del cost de les obres, segons el tipus d'actuació. L'import de la subvenció serà la suma de les quanties establertes per a cada tipologia d'actuació i d'acord amb el quadre de quanties.
 • 10- Quin és el termini per presentar la sol·licitud?
  Podreu sol·licitar l'Informe d'Idoneïtat a partir del dia 6 d'octubre i fins el 31 de gener de 2017 (ambdós inclosos). 

  Un cop obtingut l'Informe d'Idoneïtat, podeu presentar la sol·licitud d'ajuts, des del 6 d'octubre, fins el 31 de març de 2017.

  Recordeu que es poden tancar les admissions de sol·licituds en dates anteriors, si s'esgota la dotació pressupostària.
 • 11- Quin és el termini per fer les obres?
  El termini màxim d'execució de les obres és el que s'indiqui a la llicència o autorització municipal.
 • 12 - Sóc el tècnic de les obres, en relació a les actuacions de qualitat i sostenibilitat, com haig de calcular el % de reducció de la demanda energètica?
  Per saber si les actuacions de qualitat i sostenibilitat són subvencionables, tindrem en compte el % de reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'edifici.

  A l'hora de fer la Certificació Energètica s'han d'indicar un conjunt de millores que coincideixin amb les actuacions de rehabilitació energètica que es faran a l'edifici.

  Tenint en compte que els valors que necessitem son els següents:

  CA = Calificación parcial de la demanda energética de calefacción en situació actual en kWh/m2 año. (Annex II)
  RA = Calificación parcial de la demanda energética de refrigeración en situació actual en kWh/m2 año. (Annex II)
  CM = Calificación parcial de la demanda energética de calefacción aplicant el conjunt de millores que es realitzaran a l'edifici en kWh/m2 año. (Annex III del conjunt de millores reals)
  RM = Calificación parcial de la demanda energética de refrigeración aplicant el conjunt de millores que es realitzaran a l'edifici en kWh/m2 año. (Annex III del conjunt de millores reals)

  Per obtenir el % desitjat cal aplicar la fórmula següent:

           (CA+RA) - (CM+RM)
          ------------------------------  x 100
                     (CA+RA)

  Si el resultat d'aquesta operació supera el 30%, aquestes actuacions poden ser subvencionades com a "Millora de la qualitat i de la sostenibilitat" amb una quantia del 35%, i un topall de 2.000 €/entitat. En cas de superar el 50% de reducció de la demanda, el topall serà de 5.000 €/entitat, tal com indica la convocatòria.
 • 13 - Necessitem canviar d'empresa, quina documentació s'ha de presentar?
  Si per algun motiu heu hagut de fer un canvi d'empresa per realitzar les obres de rehabilitació, heu de presentar, bé a l'entitat col·laboradora on vàreu presentar la documentació inicial o bé a la vostra Oficina Local d'Habitatge o Oficina d'Atenció Ciutadana, la documentació següent:
  1. Fotocòpia de l'acta de reunió de la Comunitat de Propietaris on s'acorda el canvi de l'empresa 1 per l'empresa 2.
  2. Rescissió del contracte amb l'empresa 1.
  3. Nou pressupost de l'empresa 2, signat pel representant de la Comunitat.

Puja