Accessos directes:

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Cercador global de CMH

Programa d'ajudes a les actuacions de millora de l'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA en HABITATGES

L'objecte d'aquest programa és el finançament d'actuacions o obres de millora de l'eficiència energètica en els habitatges, siguin unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

Preguntes freqüents

A continuació les respostes a les preguntes més freqüents sobre la convocatòria d'ajuts per a actuacions de millora de l'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA en HABITATGES:
 • 1. On ha d'estar situat l'edifici objecte del Programa d'ajuts a la MILLORA ENERGÈTICA en HABITATGES?
  Per a poder acollir-se al Programa d'ajuts a la MILLORA ENERGÈTICA en HABITATGES, l'habitatge ha d'estar situat a un dels 35 municipis metropolitans de l'àmbit d'actuació del CMH.
 • 2. Qui pot beneficiar-se dels ajuts?
  Els destinataris últims i beneficiaris dels ajuts poden ser les persones propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'habitatges, ja siguin persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública.
 • 3. Qui pot tramitar la sol·licitud dels ajuts?
  El destinatari últim o bé, en el cas que existeixi, l'agent o gestor de rehabilitació.

  Per a més informació sobre les passes a seguir, veure la Pregunta Freqüent nº 7.
 • 4. Quines actuacions es subvencionen?
  • Seran actuacions subvencionables per aquest programa aquelles en les que s'assoleixi una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de com a mínim un 7% o una reducció del consum d'energia primària no renovable de com a mínim un 30%.
  • Així mateix, es consideraran subvencionables les actuacions de modificació o substitució d'elements constructius de l'envolupant tèrmica per a adequar les seves característiques als valors límit de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l'aire, quan pertoqui, establerts a les taules 3.1.1.a–HE1 y 3.1.3.a–HE1, del Document Bàsic DB HE d'Estalvi d'energia del Codi Tècnic de la Edificació.
  • Honoraris professionals, cost de la redacció del projectes, informes tècnics i certificats necessaris, despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars, degudament justificats.
  No es consideren costos subvencionables els corresponents a llicències, taxes, impostos o tributs. En canvi, l'IVA podrà ser considerat elegible sempre i quan no pugui ser susceptibles de recuperació o compensació total o parcial.

  D'acord amb l'article 3 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d'octubre), no seran subvencionables les actuacions d'inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d'origen fòssil.
 • 5. Quin és l'import de la subvenció?
  D'acord amb l'article 44 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d'octubre), la quantia de la subvenció és del 40% del cost de la actuació, amb un topall màxim de 3.000 €.

  El cost mínim de l'actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge.
 • 6. Quins requisits s'han de complir?
  Els habitatges objecte d'actuació han de complir els requisits establerts a l'article 42 de les bases reguladores i en concret han de constituir el domicili habitual i permanent dels propietaris/es, usufructuaris/es o arrendataris/es en el moment de sol·licitar l'ajut.

  Les actuacions a executar han de comptar amb la llicència o autorització municipal que correspongui segons normativa, que haurà de ser vigent al llarg de la totalitat de l'execució de les obres.
 • 7. Quines passes s'han de seguir?
  La modalitat de tramitació és presencial. La persona interessada s'ha d'adreçar a l'OLH-Oficina Local d'Habitatge (o, en cas d'inexistència, a l'OAC-Oficina d'Atenció Ciutadana) del municipi on es situa l'habitatge a rehabilitar.

  Abans d'adreçar-se presencialment a la seva OLH-Oficina Local d'Habitatge o OAC-Oficina d'Atenció Ciutadana, és important:
  • Comprovar primer les seves condicions de servei d'atenció: si disposa d'atenció telefònica, si es requereix de cita prèvia, etc.
  • Haver llegit la informació disponible en aquest web corresponent a aquest programa d'ajuts, per tal de concretar millor els dubtes que li puguin sorgir.
  Allà l'informaran de les condicions per acollir-se als ajuts.

  Abans de presentar una sol·licitud d'ajuts, cal comprovar que es disposa de tota la documentació necessària per a poder tramitar-la, i aportar-la en el moment de presentar la sol·licitud.
 • 8. Quin és el termini de presentació?
  El termini de presentació de sol·licituds s'inicia en data 2 de maig de 2022 i finalitza en data 30 de juny de 2026, inclòs.

  No obstant aquest termini es podrà ampliar per resolució del director general del Consorci.

  Es podrà tancar l'admissió de sol·licituds i documentació en una data anterior a aquesta data si s'ha exhaurit la dotació pressupostària.
 • 9. Són compatibles amb altres ajuts?
  Els ajuts previstos en aquesta convocatòria seran incompatibles amb els ajuts concedits per a la mateixa actuació per altres organismes o pel mateix Consorci.
 • 10. L'import de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) és subvencionable?
  SÍ, d'acord amb els articles 43 i 44 del RDL 853/2021, de 5 d'octubre, l'IVA pot ser considerat elegibles sempre i quan no puguin ser susceptibles de recuperació o compensació total o parcial per part del destinatari últim dels ajuts.
 • 11. Són deduïbles a l'IRPF part dels costos de les obres de millora d'eficiència energètica?
  Sí, d'acord amb les condicions de l'article 1-Dos del RDL 19/2021, de 5 d'octubre
 • 12. L'import de la subvenció d'aquesta convocatòria es grava a l'IRPF?
  No, d'acord amb les condicions de l'article 1-Tres del RDL 19/2021, de 5 d'octubre
 • 13. He llegit totes les preguntes freqüents i continuo tenint dubtes...
  Per a consultes concretes, podeu adreçar un correu electrònic al Consorci.