Què és el Consorci?

El Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona és un ens públic associatiu, constituït per la Generalitat de Catalunya i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

El Consorci Metropolità de l'Habitatge actua en el territori metropolità. Té personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres, i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins.