Programa Rehabilitació 2014

CONVOCATÒRIA 2014 TANCADA.

Ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

L'objectiu d'aquest programa és incidir en els edificis residencials i habitatges privats integrants de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per tal de millorar la qualitat de vida de la ciutadania, les condicions d'habitabilitat i el paisatge urbà, i posa a l'abast dels ciutadans i ciutadanes les eines tècniques, econòmiques i de gestió necessàries.

El Programa d'Ajuts per a la Rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges consisteix en la concessió de subvencions a fons perdut d'un percentatge del cost subvencionable.

Anunci BOPB - Bases Reguladores
Anunci BOPB - Convocatòria 2014
Anunci BOPB - Tancament admissió sol·licituds

Preguntes freqüents

A continuació s'enumeren les preguntes més freqüents.
 • 1-. Qui pot sol·licitar els ajuts?

  Les subvencions podran ser concedides a: 

      - persones físiques o jurídiques que actuïn en el seu propi nom i interès
      - copropietaris de la mateixa finca
      - comunitats de propietaris
      - agrupacions de comunitats de propietaris que actuïn conjuntament
      - propietaris únics d'edificis d'habitatges (propietat vertical)

  S'inclouen en aquest programa tots els edificis dels municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (excepte el municipi de Barcelona, on actua el Consorci de l'Habitatge de la mateixa ciutat), que compleixen els requisits de la convocatòria.
 • 2-. Quins requisits s'han de complir?

  Podran optar als ajuts aquells edificis i habitatges que compleixin els requisits següents:

  - L'edifici ha d'estar finalitzat abans de 1981, llevat dels casos següents:
             · intervencions urgents per risc imminent que afecti l'estabilitat global de l'edifici
            · millora de les condicions d'accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques, adaptació interior dels habitatges per a persones amb mobilitat reduïda
           · millora de la sostenibilitat i de l'eficiència energètica
           · greus danys estructurals o d'altre tipus que justifiquin la seva inclusió

  - L'edifici ha de ser de titularitat privada i, com a mínim, el 70% de la seva superfície construïda sobre rasant ha de tenir ús residencial.

  - Al menys el 70% dels habitatgs han de constituir el domicili habitual dels seus propietaris o arrendataris.

  - En el cas de persones físiques que promoguin actuacions de rehabilitació en habitatges d'ús propi, els ingressos de la unitat familiar no poden superar 5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).

  - En el supòsit d'adaptacions interiors dels habitatges destinades a facilitar la mobilitat de les persones, els ingressos de la unitat familiar no podran superar 6 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).


  No podran gaudir de les subvencions aquelles obres o actuacions que hagin estat iniciades o realitzades abans de formalitzar-se la sol·licitud d'ajuts, ni d'haver rebut el comunicat tècnic inicial emès pel Consorci.

  Com a excepció s'acceptaran obres iniciades durant el transcurs de l'any 2014, en el cas que disposin d'ordre d'execució i informe tècnic municipal que l'acrediti. Ambdós documents s'hauran de presentar junt amb la documentació inicial.
 • 3-. Quins ajuts es poden sol·licitar?

  Es poden sol·licitar AJUTS per a edificis d'ús residencial o habitatges, per a la realització de les actuacions següents:

  · ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ
      - Rehabilitació de fonaments, estructura i instal·lacions
      - Rehabilitació de façanes, cobertes i mitgeres

  · ACTUACIONS DE MILLORA DE LA QUALITAT I DE LA SOSTENIBILITAT
      - Millora de l'envolupant tèrmica de l'edifici
      - Instal·lació de sistemes
      - Instal·lació d'equips de generació amb energies renovables

  · ACTUACIONS DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
      - Instal·lació d'ascensor
      - Supressió de barreres arquitectòniques
      - Altres ajustos raonables en matèria d'accessibilitat

  · ACTUACIONS D'HABITABILITAT: INTERIOR D'HABITATGE
      - Obtenció de l'habitabilitat
      - Adequació de les instal·lacions existents de l'habitatge
      - Sostenibilitat i rehabilitació energètica de l'habitatge
      - Adaptació per a persones amb problemes de mobilitat
 • 4-. Quina documentació s'ha de presentar?

  Podeu trobar la relació de documents que s'han de presentar en cada una de les fases al document següent:

  Full informatiu

  Els impresos normalitzats que haureu d'omplir i presentar en la fase escaient, són els següents:

  1 - Si sou una comunitat de propietaris:

  2 - Si sou una propietat vertical:

  3 - Si sou la persona propietària o llogatera d'un habitatge individual:

 • 5-. Què és el cost subvencionable?
  Als efectes de càlcul dels ajuts, el cost subvencionable estarà constituït pels següents conceptes:

      - Pressupost de l'empresa o empreses que realitzin les obres, degudament desglossat
      - Honoraris facultatius
      - Redacció de projectes, informes tècnics i certificats necessaris
      - Cost de l'Informe d'Idoneïtat Tècnica

  No s'inclouran impostos, taxes o tributs.
 • 6-. Quin és l'import de la subvenció?

  Les actuacions que hagin estat resoltes favorablement rebran una subvenció per la suma de les quanties establertes per a cada tipologia d'actuació i d'acord amb els límits i condicions que, amb caràcter general, s'indiquen a continuació:
  Tipologia d'actuació Quantia màxima
  per habitatge o
  cada 100m² de local
  Quantia màxima per edifici
  Actuacions de conservació 2.000 €
  per habitatge i per cada 100m² de local
  35% del cost subvencionable
  Actuacions per a la millora de la qualitat i la sostenibilitat (amb una reducció de la demanda energètica de com a mínim el 30%) 2.000 €
  per habitatge i per cada 100m² de local
  35% del cost subvencionable
  Actuacions per a la millora de l'accessibilitat 4.000 €
  per habitatge i per cada 100m² de local
  50% del cost subvencionable
  Actuacions d'habitabilitat 3.000 €
  per habitatge
  50% del cost subvencionable

  La suma d'imports per diferents actuacions es podran acumular entre si, però no podrà superar l'import resultant de multiplicar 11.000 euros per cada habitatge i per cada 100m² de superfície útil de local.

  Quadre de quanties
 • 7-. On s'ha de presentar la documentació? I la sol·licitud dels ajuts?
  Un cop recopil·lada la documentació corresponent, la persona designada a efectes de presentació de la documentació (pot ser el vostre tècnic), s'encarregarà de presentar-la de manera telemàtica a una entitat col·laboradora del Consorci i de demanar l'Informe d'Idoneïtat Tècnica.

  Quan hagueu obtingut aquest informe d'idoneïtat podreu presentar presencialment la sol·licitud d'ajuts a l'Oficina Local d'Habitatge o, si el vostre municipi no en disposa, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, adjuntant-hi una còpia de l'informe d'idoneïtat.
 • 8-. Quin termini hi ha per presentar la sol·licitud dels ajuts?

  La vigència de la convocatòria és de l'1 de setembre fins el 31 de desembre de 2014. Així doncs, la sol·licitud es podrà presentar dins aquestes dates.

  Si heu demanat l'informe d'idoneïtat dins d'aquest termini però no heu presentat la sol·licitud dels ajuts abans del 31 de desembre, disposareu d'un termini addicional de dos mesos per poder sol·licitar els ajuts.
 • 9-. Quines passes s'han de seguir per sol·licitar els ajuts?

  Si voleu accedir als AJUTS per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, haureu de seguir les següents passes:

      1-Contacteu amb un tècnic per a que redacti el projecte d'obres relatiu al vostre edifici o habitatge, amb el qual demanareu la llicència o autorització al vostre ajuntament.
      2- Si teniu previst realitzar actuacions (façana, ascensor, instal·lacions comuns o individuals, substitució de calderes,...) que impliquin incidir en alguna instal·lació d'aigua, llum i/o gas, assegureu-vos que el vostre tècnic ha sol·licitat un informe a la companyia distribuïdora.
      3- El tècnic o la persona designada per vosaltres, presentarà telemàticament tota la documentació necessària a una entitat col·laboradora del Consorci, per tal de sol·licitar l'informe d'idoneïtat tècnica.
      4- Quan hagueu obtingut l'informe d'idoneïtat tècnica, podreu presentar l'imprès de sol·licitud d'ajut a la vostra Oficina Local d'Habitatge i si el vostre municipi no en disposa, podreu presentar-la al vostre Ajuntament, adjuntant-hi còpia de l'informe d'idoneïtat.
      5- El Consorci us farà arribar un comunicat tècnic, PREVI a l'inici de les obres, on constaran el cost subvencionable així com l'import previst de la subvenció que podreu arribar a obtenir si compliu tots els requisits.
      6- A partir del moment en què rebeu aquest informe, disposeu d'un màxim de 6 mesos per iniciar les obres.
      7- En el moment que comencin les obres, la persona designada a efectes de presentació de la documentació haurà de presentar telemàticament la data d'inici d'obres i la llicència o autorització municipal concedida a l'entitat col·laboradora, dins dels deu (10) dies següents a l'inici de les obres. El termini d'execució de les mateixes és el que s'indica a la llicència o autorització municipal. 
      8- En el moment de finalitzar les obres, la persona designada a efectes de presentació de la documentació haurà de presentar telemàticament la documentació corresponent al final de les obres a l'entitat col·laboradora, dintre dels trenta (30) dies naturals següents a l'acabament.
      9- Si és tot correcte, el Consorci dictarà resolució i rebreu la subvenció mitjançant transferència al compte indicat per vosaltres.
 • 10-. Quin termini hi ha per fer les obres?

  El termini màxim d'execució de les obres és el que s'indiqui a la llicència o autorització municipal.