Accesos directos:

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Buscador global del CMH

Oferta pública d'ocupació

Anuncis de processos públics de selecció per a la provisió de llocs de treball.

L'horari de registre presencial del Consorci és de dilluns a divendres, de 9:00h a 14:00h.

Darreres actualitzacions

A continuació, la informació relativa als procediments oberts.
 • Tècnics/es suport
  Anunci BOPB
  Bases
  Relació provisional d'admesos i exclosos

  Es poden presentar al·legacions via correu electrònic ( cmh@amb.cat ) i altres vies establertes en Dret, dins del termini del 13/11/2020 al 19/11/2020 (ambdós inclosos).

  AVÍS: La prova de coneixements es realitzarà de manera telemàtica a través de l'eina que determini el CMH, garantint que la mateixa no ha de suposar cap mena de despesa econòmica per a les persones aspirants, tret de disposar dels mitjans necessaris per a la realització de la prova com són ordinador personal amb càmera i accés a internet.

  El mitjà i la data de realització de la prova es divulgaran amb antelació suficient en aquest mateix espai del web.

  Ateses les circumstàncies actuals, com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, i davant la possibilitat de noves mesures legals que eventualment puguin afectar al desenvolupament del present procés de selecció, la Comissió de Selecció decideix establir aquest espai de la pàgina web com a únic mitjà per comunicar als candidats i a les candidates les possibles alteracions que s'hagin d'aplicar. Així doncs, qualsevol canvi relatiu a les fases del procés de selecció o altres aspectes serà publicat per aquest mitjà i tindran plena validesa a tots els efectes.
 • Administratius/ves suport 1er nivell
  Anunci BOPB
  Bases
  Relació provisional d'admesos i exclosos

  Es poden presentar al·legacions via correu electrònic ( cmh@amb.cat ) i altres vies establertes en Dret, dins del termini del 13/11/2020 al 19/11/2020 (ambdós inclosos).

  AVÍS: La prova de coneixements es realitzarà de manera telemàtica a través de l'eina que determini el CMH, garantint que la mateixa no ha de suposar cap mena de despesa econòmica per a les persones aspirants, tret de disposar dels mitjans necessaris per a la realització de la prova com són ordinador personal amb càmera i accés a internet.

  El mitjà i la data de realització de la prova es divulgaran amb antelació suficient en aquest mateix espai del web.

  Ateses les circumstàncies actuals, com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, i davant la possibilitat de noves mesures legals que eventualment puguin afectar al desenvolupament del present procés de selecció, la Comissió de Selecció decideix establir aquest espai de la pàgina web com a únic mitjà per comunicar als candidats i a les candidates les possibles alteracions que s'hagin d'aplicar. Així doncs, qualsevol canvi relatiu a les fases del procés de selecció o altres aspectes serà publicat per aquest mitjà i tindran plena validesa a tots els efectes.

Instruccions per a la presentació de sol·licituds

Segons estableixen les Bases, podeu presentar la documentació per les vies següents:

• A través del Registre presencial del Consorci, operatiu de dilluns a divendres, de 9:00h a 14:00h.
• Per Correu administratiu, mitjançant qualsevol oficina de Correus (Carrer núm. 60, 19, edif. D, 6ª planta - Zona Franca - 08040 Barcelona). En aquest cas, necessitem que ens aviseu per mail amb el justificant de correus, conforme l'heu presentat per aquesta via.

Si voleu presentar la documentació de manera telemàtica, podeu fer-ho a través del Registre electrònic comú, adreçant la instància a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i indicant el procés selectiu de què es tracta. En aquest cas, necessitem que ens aviseu per mail conforme l'heu presentat per aquesta via (adjunteu el justificant).