Accesos directos:

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Buscador global del CMH

Comunicats

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, suspèn els termes i els terminis per a la tramitació dels procediments administratius, així com els terminis relatius a la prescripció i a la caducitat.

No obstant l'anterior, com a excepció a la regla general i per evitar greus perjudicis als drets de les persones interessades, el Consorci ha aprovat la continuïtat de la tramitació dels expedients de subvencions, pel que fa als tràmits de caràcter intern: emissió de Comunicats tècnics inicials, emissió d'Informes tècnics finals, emissió de resolucions, realització de pagaments, així com l'emissió de possibles requeriments i el seu enviament per mitjans telemàtics a les persones interessades, en el benentès que es podran emetre aquests documents i que els terminis que emanen dels mateixos començaran a comptar a partir de l'endemà de l'aixecament de l'estat d'alarma.


ALTRES:

20.02.2020 Comunicat. Clàusules Generals d'Execució (Serveis-Subministraments)