Accesos directos:

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Buscador global del CMH

Programa d'Adequació d'Habitatges 2021

Convocatòria tancada el 31.12.2021

Bases reguladores adequació d'habitatges 2021
Convocatòria adequació d'habitatges 2021

L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar i regular les actuacions en matèria de rehabilitació d'habitatges privats existents a l'àrea metropolitana de Barcelona, destinats principalment a residencia habitual i permanent, amb la finalitat de fomentar la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat, per tal d'incidir en la qualitat de vida dels ciutadans, la millora de les condicions d'habitabilitat i la millora del paisatge urbà. Resten exclosos els habitatges no destinats a residencia habitual i permanent, a excepció dels habitatges buits que es posin de manera efectiva a disposició de les borses de lloguer social o altres programes públics.

Preguntes freqüents

A continuació les respostes a les preguntes més freqüents sobre la convocatòria:
 • 1.- Qui pot sol·licitar els ajuts?
  Els propietaris i arrendataris d'habitatges unifamiliars privats i d'habitatges individuals privats en edificis de tipologia residencial col·lectiva tant si estan constituïts en règim de propietat horitzontal com si no, ubicats als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona (excepte Barcelona ciutat).

  També podran ser beneficiaris els Ajuntaments metropolitans, les seves empreses públiques municipals i les societats mercantils en què hi participin íntegra o majoritàriament, així com les empreses de serveis energètics definides a la directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, en les condicions que estableix l'article 34.1 f) del Reial Decret 106/2018, de 9 de març.
 • 2.- Quines actuacions es subvencionen?
  Seran subvencionables les actuacions descrites a l'article 4 de les Bases Reguladores, i que són les següents:

  a)           Actuacions d'obtenció i/o millora de l'habitabilitat:
  Actuacions destinades a que l'habitatge assoleixi les condicions mínimes d'habitabilitat legalment exigides al decret Decret 141/2012, de 30 d'octubre (i les actualitzacions normatives que s'hi puguin produir), pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

  b)           Actuacions d'adaptació de les instal·lacions de l'interior de l'habitatge:
  Actuacions d'adaptació a la normativa vigent o aplicable de les instal·lacions individuals de l'habitatge, xarxa d'aigua, xarxa elèctrica, xarxa de gas canalitzat, telecomunicacions, sanejament.

  c)            Millores energètiques i de sostenibilitat:
  Actuacions destinades a la millora de la sostenibilitat energètica, com són la millora de l'aïllament de l'habitatge per optimitzar la demanda energètica i assegurar el confort acústic; la incorporació de proteccions solars en les obertures; el canvi de tancaments (finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables); la substitució de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment energètic, il·luminació LED, entre d'altres. També es considerarà subvencionable la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

  d)           Actuacions d'adaptació de la mobilitat de l'habitatge:
  Actuacions puntuals que millorin l'accessibilitat i la mobilitat interior de l'habitatge, com també la seva adaptació total o parcial. En concret, la instal·lació d'aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l'eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina, entre d'altres.

  Les actuacions anteriorment descrites, en el cas d'habitatges unifamiliars, seran objecte de subvenció sempre i quan estiguin concebudes i s'executin sota els mateixos criteris que les actuacions en habitatges individuals ubicats en edificis de tipologia residencial col·lectiva. El Consorci vetllarà per que la finalitat de la rehabilitació a l'interior dels habitatges no es desvirtuï en cap moment.
 • 3.- Quins requisits ha de complir la persona sol·licitant?
  • La persona sol·licitant ha de ser el/la propietari/a o l'arrendatari/a de l'habitatge.
  • Els ingressos anuals (*) de la seva unitat de convivència no superen 4 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).
  • En el supòsit d'adaptacions interiors dels habitatges destinades a facilitar la mobilitat de les persones, els ingressos anuals (*) no superen 5 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).
  • Els límits d'ingressos anuals (*) descrits anteriorment no seran d'aplicació en el cas d'actuacions corresponents al punt 6.d) "Actuacions d'adaptació de la mobilitat de l'habitatge", quan alguna de les persones residents a l'habitatge a data de la sol·licitud de l'ajut presenti discapacitat igual o superior al 33%  i superi el barem de mobilitat reduïda, o bé tingui 65 anys o més.
  • Es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments metropolitans i amb la Seguretat Social, establertes per les disposicions vigents.
  (*) En aplicació del Decret 75/2014, del Pla per al dret a l'habitatge, l'Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) que s'aplicarà es pondera segons la zona geogràfica on s'ubica l'habitatge i segons el nombre de membres de la unitat. S'aplicarà l'IRSC que sigui vigent en la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut i en el valor inclòs en la Llei de pressupostos vigent, d'acord amb les Taules d'ingressos de referència en matèria d'habitatge publicades actualment  i d'acord amb les zones geogràfiques de referència publicades actualment .
  Per al càlcul dels ingressos anuals que determinaran el dret a ser beneficiari de la subvenció, es computaran els ingressos de tot els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys empadronats a l'habitatge segons el padró d'habitants.
  Aquests ingressos seran els que figurin en les corresponents declaracions de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l'últim exercici fiscal tancat respecte de la data de la sol•licitud de l'ajut, i correspondran a la quantitat que resulti de sumar l'import de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi. En cas de persones no obligades a tributar l'IRPF, es consideraran les rendes imputades per l'Agència Tributària.

  Nota: el contingut del present document és merament informatiu, i prevaldrà en tot moment el que determinen les Bases Reguladores i la Convocatòria corresponent, publicats a www.cmh.cat 
 • 4.- Quins requisits ha de complir l'habitatge?
  • És privat i és unifamiliar o bé individual en edifici de tipologia residencial col·lectiva
  • Es situa a l'àrea metropolitana de Barcelona, excepte Barcelona ciutat.
  • Ha estat construït abans de 2010, excepte per a actuacions de millores energètiques i de sostenibilitat (tipologia 6-c) i per a actuacions d'adaptació de la mobilitat de l'habitatge (tipologia 6-d).
  • Es destina a residencia habitual i permanent de la persona propietària o arrendatària, segons padró a data de la sol·licitud.
  • En cas d'habitatges amb contracte d'arrendament vigent en el moment de la sol·licitud de l'ajut, es compliran les condicions establertes al punt 8b de la Convocatòria.
  • En cas d'habitatges buits en edificis de règim de propietat horitzontal, s'incorporaran al mercat de lloguer en les condicions establertes al punt 8c de la Convocatòria.
  • En cas d'habitatges buits en edificis no constituïts en règim de propietat horitzontal, s'incorporaran a la Borsa de Lloguer Social de la Generalitat o a altres programes públics anàlegs en les condicions establertes al punt 8d de la Convocatòria.
  • No s'ha rebut cap ajut públic pel mateix tipus d'actuació en els deu anys anteriors.
  • No s'ha sol·licitat cap ajut públic pel mateix tipus d'actuació.
  • Disposa o disposarà de cèdula d'habitabilitat vigent en el moment de la presentació de la documentació final de les obres, o s'haurà presentat la corresponent sol•licitud per a la seva obtenció.
  • Les obres o actuacions no han estat iniciades o realitzades amb anterioritat a la data de la sol•licitud.
  • Les obres estan en disposició d'iniciar-se en un termini màxim de quatre mesos comptats a partir de l'endemà de la data de sol·licitud dels ajuts. En el cas de no haver-se pogut iniciar en aquest termini per no disposar encara de la concessió de l'autorització municipal ja sol•licitada, les obres estaran en disposició d'iniciar-se en un termini màxim d'un mes a partir de la data de concessió de l'autorització municipal.
  • Les obres estan en disposició d'executar-se en un termini màxim de 8 mesos, comptats des de l'endemà de la data de sol·licitud dels ajuts.
  Nota: el contingut del present document és merament informatiu, i prevaldrà en tot moment el que determinen les Bases Reguladores i la Convocatòria corresponent, publicats a www.cmh.cat 
 • 5.- Tinc un habitatge buit, puc acollir-me a la convocatòria?
  En cas d'habitatges buits en edificis de règim de propietat horitzontal, no es podran destinar a domicili de les persones propietàries, sinó que s'hauran llogar en les condicions establertes al punt 8c de la Convocatòria:
  • Acreditar que la renda pactada del nou contracte d'arrendament no supera la fixada per l'Índex de Referència de preus de lloguer d'habitatges en el mateix entorn urbà i per les mateixes característiques, d'acord amb l'article 68 bis 2 de la Llei 18/2007, de 28 de de desembre, del dret a l'habitatge.
  • Procedir a instar l'assentament corresponent en el Registre de la Propietat per fer constar aquesta situació, d'acord amb el que estableix l'article 136 de la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge i de l'article 31 de la Llei 38/2003 general de subvencions. L'incompliment d'aquesta obligació donarà lloc a la devolució dels ajuts obtinguts, amb els corresponents interessos legals.
  • Acreditar l'empadronament de les persones arrendatàries amb la documentació final.
  En cas d'habitatges buits en edificis no constituïts en règim de propietat horitzontal, no es podran destinar a domicili de les persones propietàries sinó que s'hauran d'incorporar a la Borsa de Lloguer Social de la Generalitat o altres programes públics anàlegs en les condicions establertes al punt 8d de la Convocatòria:
  • Incorporar els habitatges a la Borsa de Lloguer Social de la Generalitat o a altres programes públics anàlegs per un període mínim de 7 anys des de la comunicació de la finalització de les obres.
  • Procedir a instar l'assentament corresponent en el Registre de la Propietat per fer constar aquesta situació, d'acord amb el que estableix l'article 136 de la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge i de l'article 31 de la Llei 38/2033 general de subvencions. L'incompliment d'aquesta obligació donarà lloc a la devolució dels ajuts obtinguts, amb els corresponents interessos legals.
 • 6.- Sóc la persona propietària o arrendatària d'un habitatge arrendat, puc acollir-me a la convocatòria?
  En cas d'habitatges amb contracte d'arrendament vigent en el moment de la sol·licitud de l'ajut:
  • Caldrà acreditar que, d'acord amb el termini pactat en el propi contracte i la legislació vigent, aquest tindrà una vigència com a mínim de 7 anys a comptar des de la data de finalització de les obres.
  • En cas que, d'acord amb el termini pactat en el propi contracte i la legislació vigent, aquest no tingui una vigència de com a mínim 7 anys a comptar des de la data de finalització de les obres, caldrà acreditar per mitjà d'un annex al contracte que les parts pacten l'ampliació del termini, que haurà de ser igual o superior a 7 anys a comptar des de la data de finalització de les obres.
  • En cas que la renda efectiva en el moment de la sol·licitud superi la renda fixada per l'índex de referència de preus de lloguer d'habitatges (considerant la mitjana del preu del lloguer d'un habitatge de característiques similars en el mateix entorn urbà i per les mateixes característiques), caldrà acreditar per mitjà d'un annex al contracte que les parts pacten la seva modificació per ajustar-la al dit Índex de referència, d'acord amb l'article 68 bis 2 de la llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret de l'habitatge.
 • 7.- Quines passes s'han de seguir?
  1.- Abans de presentar la sol·licitud:
  • Comprovar que estem en disposició de complir amb tots els requisits, tant pel que fa a les condicions personals de les persones sol·licitants com per les condicions de l'habitatge i les actuacions que s'hi vulguin realitzar.
  • Per facilitar aquesta comprovació, disposa de l'apartat de preguntes freqüents en aquest mateix espai web, de la Guia per a la verificació del compliment de requisits , disponible també a l'apartat de documentació del programa (en el mateix web), a més del propi text de la convocatòria.
  • Revisar l'Esquema de tramitació per entendre bé el procés que iniciarem.

  2.- Una vegada comprovat el compliment dels requisits:
                  - Sol·licitud de Subvenció – Imprès 1
                  - Declaració responsable i autoritzacions – Imprès 1B
                  - El document DOCU 1 (llistat de documentació inicial a adjuntar) degudament complimentat juntament amb tota la documentació indicada
  • A partir de la presentació de la sol·licitud, ja es poden iniciar les obres.

  3.- Una vegada iniciades les obres, ha de comunicar a l'Oficina Local d'Habitatge o l'Oficina d'Atenció Ciutadana del seu municipi l'INICI DE LES OBRES en un termini màxim de 30 dies naturals comptats a partir de l'endemà del seu inici.

  4.- Una vegada finalitzades les obres, ha de presentar el document acreditatiu del FINAL DE LES OBRES en un termini màxim de 30 dies naturals comptats a partir de l'endemà, juntament amb:
  • La documentació FINAL detallada a DOCU 2
  • Les dades bancàries  – Imprès 2A
  • El document DOCU 2 (llistat de documentació final a adjuntar) degudament complimentat juntament amb tota la documentació indicada
  • L'acord d'endòs de l'ajut, en el cas que s'hagi acordat amb l'instal·lador o constructor – Imprès 2B
  IMPORTANT: El pagament de les factures de les obres s'ha de realitzar mitjançant TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA. No s'admeten altres modalitats de pagament.
 • 8.- Ja he presentat la sol·licitud d'ajuts, puc iniciar les obres? Haig d'avisar quan iniciï les obres?
  Sí. Disposa de 4 mesos per iniciar les obres i no necessita cap informe del Consorci per a iniciar les obres, però sempre tenint en compte el següent:
  • L'autorització municipal d'obres haurà d'estar vigent en tot moment, des de l'inici fins el final de les obres
  • Si no s'han pogut iniciar en els 4 mesos per no disposar encara de l'autorització municipal sol·licitada, s'hauran d'iniciar en un termini màxim d'un mes a partir de la data de concessió de l'autorització municipal
  Una vegada iniciades les obres, ha de comunicar a l'Oficina Local d'Habitatge o l'Oficina d'Atenció Ciutadana del seu municipi l'INICI DE LES OBRES en un termini màxim de 30 dies naturals comptats a partir de l'endemà del seu inici.
 • 9.- Què és el pressupost subvencionable?
  Als efectes de càlcul dels ajuts, el pressupost subvencionable estarà constituït pels següents conceptes:

     • Pressupost de l'empresa o empreses que realitzin les obres.
     • Honoraris facultatius (redacció de projectes, informes tècnics, certificats necessaris i cost de l'Informe d'Idoneïtat).

  No s'inclouran impostos, taxes o tributs.
 • 10.- Quin és l'import de la subvenció?
  La quantia màxima de les subvencions a concedir per habitatge serà del 35 % del cost subvencionable, fins a un màxim de 5.000 euros per a cada una de les quatre tipologies d'actuacions (a, b, c i d) descrites en el punt 6-Actuacions subvencionables i especificacions tècniques.

  En cas que l'habitatge s'incorpori a les borses de lloguer social o altres programes públics anàlegs, la quantia màxima de les subvencions a concedir per habitatge serà del 35 % del cost subvencionable, fins a un màxim de 10.000 euros per a cada una de les quatre tipologies d'actuacions (a, b, c i d) descrites en el punt 6-Actuacions subvencionables i especificacions tècniques.

  D'acord amb l'article 22.2 de les Bases Reguladores, els habitatges per als quals s'hagin concedit ajuts per a la seva adequació no poden rebre nous ajuts pel mateix tipus d'actuació fins que hagin transcorregut deu anys a comptar des de la data de resolució de concessió.
 • 11.- Quin és el termini per presentar la documentació?
  El termini de presentació de la sol·icitud d'ajuts i de la corresponent documentació s'obre el dia 1 de febrer de 2021 i finalitza el 31 de desembre de 2021.

  Es podrà tancar l'admissió de sol·licituds i documentació en una data anterior a aquesta data si s'ha exhaurit la dotació pressupostària.
 • 12.- Com puc saber en quin estat es troba la meva sol·licitud?
  Una vegada hagi presentat la sol·licitud i tota la documentació inicial a l'Oficina Local d'Habitatge o Oficina d'Atenció Ciutadana del seu municipi (en el cas que no disposi d'Oficina Local d'Habitatge), rebrà posteriorment un correu electrònic amb el número de sol·licitud. Amb aquest núero de sol·licitud i el NIF de la persona sol·licitant, podrà comprovar l'estat de tramitació al cercador d'expedients.
 • 13.- He rebut una notificació electrònica del Consorci, però no puc accedir-hi...
  Si heu rebut una notificació electrònica del Consorci, heu d'accedir mitjançant contrasenya d'un sòl ús, preferiblement des d'un ordinador (ni mòbil, ni tauleta). Per aconseguir aquesta contrasenya, haureu d'introduir les DADES PER A NOTIFICACIONS que heu fet constar a l'imprès 1.

  Totes les dades per a notificacions han de correspondre a una mateixa persona: NIF/CIF, correu electrònic i número de mòbil de la mateixa persona. Si indiqueu unes dades diferents a les que heu fet constar a l'imprès 1, no us deixarà accedir.

  És possible que el sistema demani una segona contrasenya. En aquest cas, només haureu de repetir el mateix procés.