Accessos directes:

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Cercador global de CMH

Programa Accessibilitat 2017

CONVOCATÒRIA ACCESSIBILITAT 2017 TANCADA.

Ajuts per a la millora de l'accessibilitat en edificis d'ús residencial de l'àrea metropolitana de Barcelona.

L'objectiu del Programa és oferir subvencions a fons perdut per a la millora de l'accessibilitat en edificis residencials de l'àrea metropolitana de Barcelona, per tal de millorar les condicions i la qualitat de vida de les persones.

En data 21 de juliol de 2017, a les 12:00 hores, i atès el que estableix la convocatòria, s'ha tancat el termini d'admissió de sol·licituds d'informes d'idoneïtat.

Anunci BOPB - Bases reguladores
Convocatòria ACCESSIBILITAT 2017 - Publicació BOPB
Convocatòria ACCESSIBILITAT 2017 - Text complert
Resolució tancament admissió sol·licituds informes d'idoneïtat 2017

Preguntes freqüents

A continuació s'enumeren les preguntes més freqüents relatives a la convocatòria d'accessibilitat 2017.
 • 1 - Qui pot sol·licitar els ajuts?
  La convocatòria d'accessibilitat 2017, destina els ajuts a edificis d'ús residencial de titularitat privada, per a qualsevol actuació relativa a la MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT (instal·lació d'ascensors, salvaescales, rampes,...).

  S'inclouen en aquest Programa tots els edificis plurifamiliars ubicats en els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona (excepte el municipi de Barcelona, on actua el Consorci de l'Habitatge de la mateixa ciutat), que compleixen els requisits de la convocatòria.

  Resten exclosos d'aquesta convocatòria els habitatges unifamiliars i els habitatges d'ús turístic.
 • 2- Haig de demanar un informe d'idoneïtat previ a la sol·licitud d'ajuts?
  Sí.

  Els ajuts són relatius a la millora de l'accessibilitat en les zones comuns d'edificis d'habitatges. El vostre tècnic haurà de sol·licitar l'informe d'idoneïtat de manera telemàtica a una entitat col·laboradora del Consorci.

  Quan hagueu obtingut l'Informe d'Idoneïtat, haureu de sol·licitar els ajuts, dins d'aquesta convocatòria 2017, a la vostra Oficina Local d'Habitatge o Oficina d'Atenció Ciutadana.
 • 3- Quines passes s'han de seguir?
  El primer pas és sol·licitar l'Informe d'Idoneïtat a una de les entitats col·laboradores del Consorci. Per sol·licitar aquest Informe, el vostre tècnic haurà de presentar a l'entitat col·laboradora i de manera telemàtica la documentació següent:
  • Informe tècnic de l'estat de conservació de l'edifici (IITE), junt amb la sol·licitud del Certificat d'Aptitud de l'Edifici que s'hagi presentat davant l'organisme competent de la Generalitat de Catalunya.
  • Determinació de les condicions bàsiques d'accessibilitat.
  • Certificat d'eficiència energètica de l'edifici, junt amb l'etiqueta de qualificació energètica.
  • Projecte tècnic.
  • Fotografies dels elements que es veuran modificats.
  • Pressupost real de les obres, desglossat per capítols i partides. Si el pressupost supera els 50.000 €, haureu de presentar dues ofertes més d'empreses diferents i, en cas que no trieu l'oferta més avantatjosa, haureu de presentar una memòria explicativa que ho justifiqui. En cas que ja hagueu realitzat algun pagament amb anterioritat a la sol·licitud dels ajuts, no caldrà que presenteu les altres dues ofertes.
  • Altres pressupostos: honoraris facultatius, cost de la redacció de projectes, informes, certificats, despeses de tramitació,...
  • Justificant de sol·licitud de la llicència o autorització municipal corresponent.
  • Imprès 1 (si sou una Comunitats de Propietaris) o Imprès 1A (si sou una Propietat Vertical).
  Un cop obtingut l'Informe d'Idoneïtat, haureu de presentar a la vostra Oficina Local d'Habitatge o Oficina d'Atenció Ciutadana la documentació següent:
 • 4- Ja he presentat la sol·licitud d'ajuts, puc iniciar les obres?
  Encara no!

  Heu d'esperar que el Consorci us faci arribar un comunicat tècnic, previ a l'inici de les obres, on constaran el cost subvencionable així com l'import previst de la subvenció que podreu arribar a obtenir si compliu tots els requisits.

  A partir del moment en què rebeu aquest comunicat, podeu iniciar les obres. Disposeu d'un màxim de 6 mesos per a iniciar-les.

  En el moment que comencin les obres, el vostre tècnic haurà de presentar  a l'entitat col·laboradora, dins els deu (10) dies següents a l'inici de les obres, els documents següents:
  De la mateixa manera que amb l'inici, en el moment que finalitzeu les obres, el vostre tècnic haurà de presentar a l'entitat col·laboradora, dins els 30 dies següents a la finalització, la documentació corresponent al final de les obres.

  Si és tot correcte, el Consorci dictarà resolució i rebreu la subvenció mitjançant transferència al compte indicat per vosaltres.
 • 5- He rebut una notificació electrònica del Consorci, però no puc accedir-hi...
  Si heu rebut una notificació electrònica del Consorci, entreu mitjançant contrasenya d'un sòl ús, preferiblement des d'un ordinador (no mòbil, no tauleta). Per aconseguir aquesta contrasenya, haureu d'introduir les DADES PER A NOTIFICACIONS que consten a l'imprès 2.

  Totes les dades per a notificacions han de correspondre a una mateixa persona: NIF/CIF de la persona per a notificacions, adreça de correu electrònic de la mateixa persona i número de mòbil de la mateixa persona), sol·licitud dels ajuts. Si indiqueu unes dades diferents, no us deixarà accedir.

  És possible que el sistema demani una segona contrasenya. En aquest cas, només haureu de repetir el mateix procés. 
 • 6- Què és el cost subvencionable?
  Als efectes de càlcul dels ajuts, el cost subvencionable estarà constituït pels següents conceptes:
  • Pressupost de l'empresa o empreses que realitzin les obres.
  • Honoraris facultatius (redacció de projectes, informes tècnics, certificats necessaris i cost de l'Informe d'Idoneïtat).
  No s'inclouran impostos, taxes o tributs.
 • 7- Quin és l'import de la subvenció?
  El percentatge subvencionable és del 50% del cost de les obres, fins a un màxim de 4.000 € per habitatge i per cada 100m² útils de local. 
 • 8- Quin és el termini per presentar la sol·licitud?
  Per sol·licitar l'Informe d'Idoneïtat disposeu fins el 15 de setembre de 2017.

  Un cop obtingut l'Informe d'Idoneïtat, podeu presentar la sol·licitud d'ajuts fins el 29 de setembre de 2017.

  Recordeu que es poden tancar les admissions de sol·licituds en dates anteriors, si s'esgota la dotació pressupostària.
 • 9- Quin és el termini per fer les obres?
  El termini d'execució de les obres és el que s'indica a la llicència o autorització municipal però, per obtenir la subvenció, aquest no podrà excedir de 16 mesos, comptats des de la data que figuri en el certificat d'inici de la mateixa.

  Dit termini es podrà ampliar excepcionalment fins a 18 mesos quan es tracti d'edificis o actuacions que afectin a més de 40 habitatges.
 • 10 - Volem canviar d'empresa, quina documentació s'ha de presentar?
  Si per algun motiu heu hagut de fer un canvi d'empresa per realitzar les obres, heu de presentar, a l'entitat col·laboradora la documentació següent:
  1. Fotocòpia de l'acta de reunió de la Comunitat de Propietaris on s'acorda el canvi de l'empresa 1 per l'empresa 2.
  2. Rescissió del contracte amb l'empresa 1.
  3. Nou pressupost de l'empresa 2, signat pel representant de la Comunitat.