Programa d'ajudes a les actuacions de millora de l'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA en HABITATGES

L'objecte d'aquest programa és el finançament d'actuacions o obres de millora de l'eficiència energètica en els habitatges, siguin unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

Preguntes freqüents

A continuació les respostes a les preguntes més freqüents sobre la convocatòria d'ajuts per a actuacions de millora de l'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA en HABITATGES:
 • 1. On ha d'estar situat l'edifici objecte del Programa d'ajuts a la MILLORA ENERGÈTICA en HABITATGES?
  Per a poder acollir-se al Programa d'ajuts a la MILLORA ENERGÈTICA en HABITATGES, l'habitatge ha d'estar situat a un dels 35 municipis metropolitans de l'àmbit d'actuació del CMH.
 • 2. Qui pot beneficiar-se dels ajuts?
  Els destinataris últims i beneficiaris dels ajuts poden ser les persones propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'habitatges, ja siguin persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública.
 • 3. Qui pot tramitar la sol·licitud dels ajuts?
  El destinatari últim o bé, en el cas que existeixi, l'agent o gestor de rehabilitació.

  Per a més informació sobre les passes a seguir, veure la Pregunta Freqüent nº 7.
 • 4. Quines actuacions es subvencionen?
  • Seran actuacions subvencionables per aquest programa aquelles en les que s'assoleixi una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de com a mínim un 7% o una reducció del consum d'energia primària no renovable de com a mínim un 30%.
  • Així mateix, es consideraran subvencionables les actuacions de modificació o substitució d'elements constructius de l'envolupant tèrmica per a adequar les seves característiques als valors límit de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l'aire, quan pertoqui, establerts a les taules 3.1.1.a–HE1 y 3.1.3.a–HE1, del Document Bàsic DB HE d'Estalvi d'energia del Codi Tècnic de la Edificació.
  • Honoraris professionals, cost de la redacció del projectes, informes tècnics i certificats necessaris, despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars, degudament justificats.
  No es consideren costos subvencionables els corresponents a llicències, taxes, impostos o tributs. En canvi, l'IVA podrà ser considerat elegible sempre i quan no pugui ser susceptibles de recuperació o compensació total o parcial.

  D'acord amb l'article 3 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d'octubre), no seran subvencionables les actuacions d'inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d'origen fòssil.
 • 5. Quin és l'import de la subvenció?
  D'acord amb l'article 44 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d'octubre), la quantia de la subvenció és del 40% del cost de la actuació, amb un topall màxim de 3.000 €.

  El cost mínim de l'actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge.
 • 6. Quins requisits s'han de complir?
  Els habitatges objecte d'actuació han de complir els requisits establerts a l'article 42 de les bases reguladores i en concret han de constituir el domicili habitual i permanent dels propietaris/es, usufructuaris/es o arrendataris/es en el moment de sol·licitar l'ajut.

  Les actuacions a executar han de comptar amb la llicència o autorització municipal que correspongui segons normativa, que haurà de ser vigent al llarg de la totalitat de l'execució de les obres.
 • 7. Quines passes s'han de seguir?
  La modalitat de tramitació pot ser presencial o per mitjà electrònic

  En cas de ser presencial, la persona interessada s'ha d'adreçar a l'OLH-Oficina Local d'Habitatge (o, en cas d'inexistència, a l'OAC-Oficina d'Atenció Ciutadana) del municipi on es situa l'habitatge a rehabilitar.

  Abans d'adreçar-se presencialment a la seva OLH-Oficina Local d'Habitatge o OAC-Oficina d'Atenció Ciutadana, és important:
  • Comprovar primer les seves condicions de servei d'atenció: si disposa d'atenció telefònica, si es requereix de cita prèvia, etc.
  • Haver llegit la informació disponible en aquest web corresponent a aquest programa d'ajuts, per tal de concretar millor els dubtes que li puguin sorgir.
  Allà l'informaran de les condicions per acollir-se als ajuts.

  La tramitació electrònica, s'haurà de realitzar via la seu electrònica del municipi corresponent. 

  Abans de presentar una sol·licitud d'ajuts, cal comprovar que es disposa de tota la documentació necessària per a poder tramitar-la, i aportar-la en el moment de presentar la sol·licitud.
 • 8. Quin és el termini de presentació?
  El termini de presentació de sol·licituds es va iniciar en data 2 de maig de 2022 i finalitza el 30 de juny de 2026 (inclòs), data en la qual les actuacions hauran d'estar finalitzades.

  No obstant l'anterior, aquest termini es podrà ampliar per resolució del director general del Consorci.

  Es podrà tancar l'admissió de sol·licituds i documentació en una data anterior a aquesta data si s'ha exhaurit la dotació pressupostària.
 • 9. Són compatibles amb altres ajuts?
  Els ajuts previstos en aquesta convocatòria seran incompatibles amb els ajuts concedits per a la mateixa actuació per altres organismes o pel mateix Consorci.
 • 10. L'import de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) és subvencionable?
  SÍ, d'acord amb els articles 43 i 44 del RDL 853/2021, de 5 d'octubre, l'IVA pot ser considerat elegibles sempre i quan no puguin ser susceptibles de recuperació o compensació total o parcial per part del destinatari últim dels ajuts.
 • 11. Són deduïbles a l'IRPF part dels costos de les obres de millora d'eficiència energètica?
  Sí, d'acord amb les condicions de l'article 1-Dos del RDL 19/2021, de 5 d'octubre

  Per a més informació, podeu consultar aquí.
 • 12. L'import de la subvenció d'aquesta convocatòria es grava a l'IRPF?
  No, d'acord amb les condicions de l'article 1-Tres del RDL 19/2021, de 5 d'octubre
 • 13.- Com puc contactar amb un tècnic per tramitar l'ajut?
  Consulteu la secció Entitats Col·laboradores.
 • 14. He llegit totes les preguntes freqüents i continuo tenint dubtes...
  Per a consultes concretes, podeu adreçar un correu electrònic al Consorci.