Accesos directos:

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Buscador global del CMH

Programa Habitabilitat 2018

L'objectiu del Programa és oferir subvencions a fons perdut per a actuacions d'adequació i obtenció de l'habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars de l'àrea metropolitana. En virtut de l'establert a l'article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma, a partir de l'1 de juny s'aixeca la suspensió dels terminis administratius decretada mitjançant el Reial Decret 463/2020. El termini màxim per presentar impresos 2 és el 20 de juliol.

Preguntes freqüents

A continuació s'enumeren les preguntes més freqüents relatives a la convocatòria d'habitabilitat 2018.
 • 1.- Qui pot sol·licitar els ajuts?
  La convocatòria d'habitabilitat 2018, destina els ajuts a propietaris i llogters d'habitatges individuals o unifamiliars de l'àrea metropolitana de Barcelona, així com a Ajuntaments que disposin d'habitatges cedits, individuals o unifamiliars a la Borsa local de lloguer.

  S'inclouen en aquest Programa tots els habitatges ubicats en els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona (excepte en el municipi de Barcelona, on actua el Consorci de l'Habitatge de la mateixa ciutat), que compleixen els requisits de la convocatòria.

  Resten exclosos d'aquesta convocatòria els habitatges d'ús turístic.
 • 2.- Quines actuacions es subvencionen?
  1. Actuacions destinades a que l'habitatge assoleixi les condicions mínimes d'habitabilitat legalment exigides.
  2. Actuacions d'adaptació de les instal·lacions de l'interior de l'habitatge: Actuacions d'adaptació a la normativa vigent o aplicable de les instal·lacions individuals de l'habitatge, xarxa d'aigua, xarxa elèctrica, xarxa de gas canalitzat, telecomunicacions, sanejament. També es considerarà subvencionable la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
  3. Millores energètiques i de sostenibilitat: Actuacions destinades a la millora de la sostenibilitat energètica com són la millora de l'aïllament de l'habitatge per optimitzar la demanda energètica i assegurar el confort acústic; la incorporació de proteccions solars en les obertures; el canvi de tancaments (finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables); la substitució de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment energètic, il·luminació LED.
  4. Actuacions d'adaptació de la mobilitat de l'habitatge: Actuacions puntuals que millorin l'accessibilitat i la mobilitat interior de l'habitatge, com també la seva adaptació total o parcial. En concret, la instal·lació d'aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l'eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina o altres.
 • 3.- Quins requisits ha de complir l'habitatge?
  L'habitatge ha de:

  a) Haver estat construït abans de l'any 1996.
  b) Ser de titularitat privada.
  c) Constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en totes les fases del procediment. Es podrà acreditar aquesta circumstància mitjançant certificació d'empadronament o autorització per a que el Consorci verifiqui les dades del padró.

  En cas d'habitatges buits es podran acollir als ajuts sempre que s'incorporin a la Borsa de lloguer municipal o comarcal corresponent per un període no inferior a 5 anys.

  No podran gaudir de les subvencions aquelles obres que hagin estat iniciades abans de formalitzar-se la sol·licitud d'ajuts, ni d'haver rebut el Comunicat tècnic inicial del Consorci.
 • 4.- Quines passes s'han de seguir per aconseguir els ajuts?
  1.- El primer pas és presentar la documentació per sol·licitar formar part de la convocatòria a l'Oficina Local d'Habitatge o Oficina d'Atenció Ciutadana del municipi:
  • Informe tècnic que acrediti la necessitat de les actuacions.
  • Cèdula d'habitabilitat vigent o sol·licitud de la mateixa.
  • Projecte o memòria amb la descripció de les obres.
  • Fotografies dels elements que es veuran modificats.
  • Pressupost real de les obres, signat, degudament desglossat per capítols i partides, amb estat d'amidaments i preus unitaris.
  • Altres pressupostos: cost de la cèdula, cost de la redacció de projectes i d'informes,...
  • Justificant de sol·licitud de la llicència o autorització municipal d'obres o, en el seu cas, comunicat o assabentat corresponent.
  • Imprès 1B - Declaració responsable.
  2.- Un cop validada la documentació anterior per part del Consorci podreu presentar a la vostra Oficina Local d'Habitatge o Oficina d'Atenció Ciutadana la documentació següent:
  • Imprès 2 - Sol·licitud dels ajuts, degudament omplerta i signada.
     En cas que el sol·licitant dels ajuts sigui llogater, junt amb la sol·licitud dels ajuts haurà de         presentar també:
  • Contracte de lloguer vigent.
  • Autorització del propietari per realitzar les obres.
  3.- Espereu el Comunicat tècnic del Consorci per poder iniciar les obres.

  4.- Quan inicieu les obres haureu de presentar a la vostra Oficina Local d'Habitatge o Oficina d'Atenció Ciutadana la documentació següent:
  • Document acreditatiu de la data d'inici de les obres.
  • Llicència o autorització municipal concedida.
  5.- Quan finalitzeu les obres haureu de presentar a la vostra Oficina Local d'Habitatge o Oficina d'Atenció Ciutadana:
  • Comunicat final de les obres.
  • Factures de les obres realitzades.
  • Justificants de les transferències bancàries, realitzades pel promotor, que acreditin els pagaments (no es tindrà en compte cap pagament que no s'hagi realitzat mitjançant transferència bancària des del compte bancari del promotor).
  • Rebuts de l'empresa / professionals que han realitzat les obres.
  • Cèdula d'habitabilitat vigent, si aquesta no s'ha presentat a l'inici del procés.
 • 5.- Ja he presentat la sol·licitud d'ajuts, puc iniciar les obres? Haig d'avisar quan iniciï les obres?
  ENCARA NO!

  Heu d'esperar que el Consorci us faci arribar un comunicat tècnic, previ a l'inici de les obres, on constaran el cost subvencionable així com l'import previst de la subvenció que podreu arribar a obtenir si compliu tots els requisits.

  A partir del moment en què rebeu aquest comunicat, podeu iniciar les obres. Disposeu d'un màxim de 8 mesos per a iniciar-les.
 • 6.- Què és el pressupost subvencionable?
  Als efectes de càlcul dels ajuts, el pressupost subvencionable estarà constituït pels següents conceptes:

     • Pressupost de l'empresa o empreses que realitzin les obres.
     • Honoraris facultatius (redacció de projectes, informes tècnics, certificats necessaris i cost de l'Informe d'Idoneïtat).

  No s'inclouran impostos, taxes o tributs.
 • 7.- Quin és l'import de la subvenció?
  Amb caràcter general, la quantia màxima de la subvenció no podrà superar el 40% del pressupost subvencionable, ni l'import de 3.000 euros.

  En cas que l'habitatge s'incorpori a la Borsa local de lloguer aquesta quantia màxima serà de 6.000 euros.

  A efectes del càlcul de la subvenció no s'inclouran impostos, taxes o tributs.
 • 8.- Quin és el termini per presentar la documentació?
  El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, suspenia els termes i els terminis per a la tramitació dels procediments administratius, així com els terminis relatius a la prescripció i a la caducitat.

  En virtut de l'establert a l'article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma, a partir de l'1 de juny s'aixeca la suspensió dels terminis administratius decretada mitjançant el Reial Decret 463/2020.

  El termini màxim per presentar impresos 2 és el 20 de juliol.
 • 9.- He rebut una notificació electrònica del Consorci, però no puc accedir-hi...
  Si heu rebut una notificació electrònica del Consorci, heu d'accedir mitjançant contrasenya d'un sòl ús, preferiblement des d'un ordinador (ni mòbil, ni tauleta). Per aconseguir aquesta contrasenya, haureu d'introduir les DADES PER A NOTIFICACIONS que heu fet constar a l'imprès 2.

  Totes les dades per a notificacions han de correspondre a una mateixa persona: NIF/CIF, correu electrònic i número de mòbil de la mateixa persona. Si indiqueu unes dades diferents a les que heu fet constar a l'imprès 2, no us deixarà accedir.

  És possible que el sistema demani una segona contrasenya. En aquest cas, només haureu de repetir el mateix procés.