Accesos directos:

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Buscador global del CMH

Programa Habitabilitat 2017

Ajuts per a l'adequació de l'habitatge. L'objectiu del Programa és oferir subvencions a fons perdut per a actuacions d'adequació i obtenció de l'habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars de l'àrea metropolitana. S'ha ampliat el termini per sol·licitar formar part de la convocatòria. El nou termini ha finalitzat el 30 de novembre de 2018 a les 11:00h.

Preguntes freqüents

A continuació s'enumeren les preguntes més freqüents relatives a la convocatòria d'habitabilitat 2017.
 • 1 - Qui pot sol·licitar els ajuts?
  La convocatòria d'habitabilitat 2017, destina els ajuts a habitatges de titularitat privada, per a qualsevol actuació relativa a l'adequació o obtenció de l'habitabilitat.

  S'inclouen en aquest Programa tots els habitatges individuals o unifamiliars ubicats en els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona (excepte el municipi de Barcelona, on actua el Consorci de l'Habitatge de la mateixa ciutat), que compleixen els requisits de la convocatòria.

  Resten exclosos d'aquesta convocatòria els habitatges d'ús turístic.
 • 2- Quines actuacions es subvencionen?
  1. Actuacions d'obtenció i/o millora de l'habitabilitat: Actuacions destinades a que l'habitatge assoleixi el compliment del Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.
  2. Actuacions d'adaptació de les instal·lacions de l'interior de l'habitatge: Actuacions d'adaptació a la normativa vigent o aplicable de les instal·lacions individuals de l'habitatge, xarxa d'aigua, xarxa elèctrica, xarxa de gas canalitzat, telecomunicacions, sanejament. També es considerarà subvencionable la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
  3. Millores energètiques i de sostenibilitat: Actuacions destinades a la millora de la sostenibilitat energètica com són la millora de l'aïllament de l'habitatge per optimitzar la demanda energètica i assegurar el confort acústic; la incorporació de proteccions solars en les obertures; el canvi de tancaments (finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables); la substitució de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment energètic, il·luminació LED.
  4. Actuacions d'adaptació de la mobilitat de l'habitatge: Actuacions puntuals que millorin l'accessibilitat i la mobilitat interior de l'habitatge, com també la seva adaptació total o parcial. En concret, la instal·lació d'aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l'eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina o altres.
 • 3- Quines passes s'han de seguir per aconseguir els ajuts?
  Abans de sol·licitar els ajuts, s'ha de presentar la documentació per formar part de la convocatòria a l'Oficina Local d'Habitatge o Oficina d'Atenció Ciutadana del municipi:
  • Informe tècnic que acrediti la necessitat de les actuacions.
  • Cèdula d'habitabilitat vigent o sol·licitud de la mateixa.
  • Projecte o memòria amb la descripció de les obres.
  • Fotografies dels elements que es veuran modificats.
  • Pressupost real de les obres, signat, degudament desglossat per capítols i partides, amb estat d'amidaments i preus unitaris.
  • Altres pressupostos: cost de la cèdula, cost de la redacció de projectes i d'informes,...
  • Justificant de sol·licitud de la llicència o autorització municipal d'obres o, en el seu cas, comunicat o assabentat corresponent.
  • Imprès 1B - Declaració responsable.
  Un cop validada la documentació anterior per part del Consorci podreu presentar a la vostra Oficina Local d'Habitatge o Oficina d'Atenció Ciutadana la documentació següent:
  • Imprès 2 - Sol·licitud dels ajuts, degudament omplerta i signada.
  En cas que el sol·licitant dels ajuts sigui llogater, junt amb la sol·licitud dels ajuts haurà de presentar també:
  • Contracte de lloguer vigent.
  • Autorització del propietari per realitzar les obres.
 • 4- Ja he presentat la sol·licitud d'ajuts, puc iniciar les obres? Haig d'avisar quan iniciï les obres?
  Encara no!

  Heu d'esperar que el Consorci us faci arribar un comunicat tècnic, previ a l'inici de les obres, on constaran el cost subvencionable així com l'import previst de la subvenció que podreu arribar a obtenir si compliu tots els requisits.

  A partir del moment en què rebeu aquest comunicat, podeu iniciar les obres. Disposeu d'un màxim de 6 mesos per a iniciar-les.

  RECORDEU! En el moment que comencin les obres, haureu de presentar  a la vostra Oficina Local d'Habitatge o Oficina d'Atenció Ciutadana, els documents següents:
  • Document acreditatiu de la data d'inici d'obres
  • Llicència o autorització municipal concedida
  De la mateixa manera que amb l'inici, en el moment que finalitzeu les obres, haureu de presentar els següents documents:
  • Document acreditatiu de la data de final de les obres.
  • Factures + Justificants de transferències bancàries + rebuts (els imports han de coincidir).
  • Cèdula d'habitabilitat vigent (si aquesta no s'ha presentat a l'inici del procés).
  Si és tot correcte, el Consorci dictarà resolució i rebreu la subvenció mitjançant transferència, al compte indicat per vosaltres.
 • 5- He rebut una notificació electrònica del Consorci, però no puc accedir-hi...
  Si heu rebut una notificació electrònica del Consorci, entreu mitjançant contrasenya d'un sòl ús, preferiblement des d'un ordinador (no mòbil, no tauleta). Per aconseguir aquesta contrasenya, haureu d'introduir les DADES PER A NOTIFICACIONS que consten a l'imprès 2.

  Totes les dades per a notificacions han de correspondre a una mateixa persona: NIF/CIF de la persona per a notificacions, adreça de correu electrònic de la mateixa persona i número de mòbil de la mateixa persona), sol·licitud dels ajuts. Si indiqueu unes dades diferents, no us deixarà accedir.

  És possible que el sistema demani una segona contrasenya. En aquest cas, només haureu de repetir el mateix procés. 
 • 6- Què és el cost subvencionable?
  Als efectes de càlcul dels ajuts, el cost subvencionable estarà constituït pels següents conceptes:
  • Pressupost de l'empresa o empreses que realitzin les obres.
  • Honoraris facultatius (cost de la cèdula,...).
  No s'inclouran impostos, taxes o tributs.
 • 7- Quin és l'import de la subvenció?
  El percentatge subvencionable és del 50% del cost de les obres, fins a un màxim de 3.000 € per habitatge.

  En cas que l'habitatge es posi o ja resti en disposició de la Borsa de Lloguer local, el percentatge de subvenció és del 50%, fins a un màxim de 6.000 € per habitatge.
 • 8- Quin és el termini per presentar la sol·licitud?
  Per sol·licitar formar part de la convocatòria disposeu fins el 30 de novembre de 2018.

  Un cop obtinguda la validació de la documentació per part del Consorci, podreu presentar la sol·licitud d'ajuts fins el 31 de gener de 2019.

  Recordeu que es pot tancar l'admissió de sol·licituds en dates anteriors, si s'esgota la dotació pressupostària.