Accesos directos:

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Consorci Metropolità de l'Habitatge

Buscador global del CMH

Programa Conservació 2018

TANCAT EL TERMINI D'ADMISSIÓ D'INFORMES D'IDONEÏTAT. El 5 de desembre va entrar en vigor la convocatòria 2018 d'ajuts per a actuacions de CONSERVACIÓ en edificis de tipologia residencial col·lectiva i edificis unifamiliars de l'àrea metropolitana de Barcelona. Amb les sol·licituds rebudes durant el mateix 5 de desembre s'ha exhaurit la dotació disponible i, per tant, es tanca el termini d'admissió de sol·licituds d'informe d'idoneïtat.

Preguntes freqüents

A continuació s'enumeren les preguntes més freqüents relatives a la convocatòria de conservació 2018.
 • 1.- Qui pot sol·licitar els ajuts?
  La convocatòria de conservació 2018, destina els ajuts a comunitats de propietaris i a propietaris d'edificis.

  S'inclouen en aquest Programa tots els edificis de tipologia residencial col·lectiva i edificis unifamiliars ubicats en els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona (excepte en el municipi de Barcelona, on actua el Consorci de l'Habitatge de la mateixa ciutat), que compleixen els requisits de la convocatòria.

  Resten exclosos d'aquesta convocatòria els habitatges d'ús turístic.
 • 2.- Quines actuacions són subvencionables?
  Per a aquesta convocatòria, les deficiències a reparar  han de constar en l'IITE com a importants, greus o molt greus. Les actuacions subvencionables són les següents:

  a) Les relatives a l'estat de conservació de fonaments, estructura, incloent-hi els cantells de balcons, i les instal·lacions d'electricitat, fontaneria i sanejament.

  b) Les relatives a l'estat de conservació de cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, incloent-hi els treballs d'eliminació d'amiant, que comportin una modificació de la secció constructiva del tancament original, amb actuacions de millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic.

  Aquestes actuacions han de complir obligatòriament el CTE RD 314/2006, de 17 de març, segons el DB-HE1 i els paràmetres de la taula 2.3 (transmitància).
 • 3.- Quins requisits ha de complir l'edifici?
  a) L'edifici ha d'haver estat construït abans de l'any 1996.

  b) Ha de ser de titularitat privada i, com a mínim el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici, excloent-hi la planta baixa o plantes inferiors si té o tenen altres usos compatibles, ha d'estar destinada a habitatge.

  c) Com a mínim el 50% dels habitatges de l'edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en totes les fases del procediment. 

  No podran gaudir de les subvencions aquelles obres que hagin estat iniciades abans de formalitzar-se la sol·licitud d'ajuts, ni d'haver rebut el Comunicat tècnic inicial del Consorci.
 • 4.- Quines passes s'han de seguir?
  1. El primer pas és sol·licitar l'Informe d'Idoneïtat per formar part de la convocatòria. Per sol·licitar aquest Informe, el vostre tècnic haurà de presentar a l'entitat col·laboradora i de manera telemàtica la documentació següent:

     • Informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE), junt amb la sol·licitud del Certificat d'Aptitud de l'Edifici que s'hagi presentat davant l'organisme competent de la Generalitat de Catalunya.
     • Certificat d'eficiència energètica inicial de l'edifici, junt amb l'etiqueta de qualificació energètica inicial.
     • Projecte de les actuacions a realitzar, on consti la justificació de la solució emprada i del complirment del DB-HE1 i de la taula 2.3 del CTE.
     • Pressupost real de les obres, desglossat per capítols i partides. Si el pressupost supera els 40.000 €, haureu de presentar dues ofertes més d'empreses diferents i, en cas que no trieu l'oferta més avantatjosa, haureu de presentar una memòria explicativa que ho justifiqui.
     • Altres pressupostos: honoraris facultatius, cost de la redacció de projectes, informes, certificats, despeses de tramitació,...
     • Justificant de sol·licitud de la llicència o autorització municipal corresponent.
     • En cas d'edificis declarats bé d'interès cultural, caldrà aportar el document acreditatiu del tipus de qualificació, el motiu de la protecció i l'element de protecció.
     • Imprès 1 (si sou una Comunitats de Propietaris), Imprès 1A (si sou propietari únic de tot l'edifici) o Imprès 1B (si sou propietari d'un edifici unifamiliar).

  2. Un cop obtingut l'Informe d'Idoneïtat, haureu de presentar a la vostra Oficina Local d'Habitatge o Oficina d'Atenció Ciutadana la documentació següent:
  3. Quan inicieu les obres haureu de presentar a l'entitat col·laboradora la documentació següent:
  • Certificat d'inici de l'obra.
  • Llicència municipal concedida. L'import que consti en aquest document haurà de coincidir amb el pressupost real aportat (en cas que no coincideixin, es tindrà en compte el menor dels dos).

  4. Quan finalitzeu les obres haureu de presentar a l'entitat col·laboradora:

  • Certificat final de les obres del tècnic competent.
  • Factures de les obres realitzades (inclús d'honoraris professionals).
  • Justificants de les transferències bancàries realitzades pel promotor (no es tindrà en compte cap pagament que no s'hagi realitzat mitjançant transferència bancària des del compte bancari del promotor).
  • Rebuts de l'empresa que ha realitzat les obres.
  • Certificat d'eficiència energètica final de l'edifici, junt amb l'etiqueta de qualificació energètica final.
 • 5.- Què és el pressupost subvencionable?
  Als efectes de càlcul dels ajuts, el pressupost subvencionable estarà constituït pels següents conceptes:

     • Pressupost de l'empresa o empreses que realitzin les obres.
     • Honoraris facultatius (redacció de projectes, informes tècnics, certificats necessaris i cost de l'Informe d'Idoneïtat).

  No s'inclouran impostos, taxes o tributs.
 • 6.- Quin és l'import de la subvenció?
  Amb caràcter general, la quantia màxima de la subvenció a concedir per edifici no podrà superar el 40% del pressupost subvencionable, ni l'import de 3.000 euros per habitatge i 30 euros per cada metre quadrat de superfície construïda de local.

  Per poder computar la quantia establerta per cada metre quadrat de local, serà necessari que els locals participin en els costos d'execució de les obres.
 • 7.- Quin és el termini per presentar la documentació?
  El termini per sol·licitar l'Informe d'Idoneïtat s'ha tancat el 5 de desembre de 2018 a les 23:59h, per exhauriment de la dotació pressupostària.

  Un cop obtingut l'Informe d'Idoneïtat, des del 10 de desembre, podeu presentar la sol·licitud d'ajuts fins el 29 de març de 2019.

  En compliment del que estableix l'article 2 de la convocatòria 2018, a efectes del còmput de terminis, es publica el calendari de dies inhàbils.
 • 8.- Ja he presentat la sol·licitud d'ajuts, puc iniciar les obres?
  No!

  Haureu d'esperar a rebre el comunicat tècnic inicial que us enviarà el Consorci.

  Un cop rebeu aquest comunicat, disposeu d'un termini màxim per iniciar les obres de vuit mesos comptats a partir de l'endemà de la data en què hagueu rebut el comunicat.

  No podran gaudir de les subvencions aquelles obres que hagin estat iniciades abans de formalitzar-se la sol·licitud d'ajuts, ni d'haver rebut el comunicat tècnic inicial.
 • 9.- Quin és el termini per fer les obres?
  El termini per a executar les obres no pot excedir de 24 mesos, comptats des de la data en què hagueu rebut el comunicat tècnic inicial.

  Les obres s'hauran d'executar durant la vigència de la llicència o permís d'obres.
 • 10.- He rebut una notificació electrònica del Consorci, però no puc accedir-hi...
  Si heu rebut una notificació electrònica del Consorci, heu d'accedir mitjançant contrasenya d'un sòl ús, preferiblement des d'un ordinador (ni mòbil, ni tauleta). Per aconseguir aquesta contrasenya, haureu d'introduir les DADES PER A NOTIFICACIONS que heu fet constar a l'imprès 2.

  Totes les dades per a notificacions han de correspondre a una mateixa persona: NIF/CIF, correu electrònic i número de mòbil de la mateixa persona. Si indiqueu unes dades diferents a les que heu fet constar a l'imprès 2, no us deixarà accedir.

  És possible que el sistema demani una segona contrasenya. En aquest cas, només haureu de repetir el mateix procés.

  Nota: Segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, resteu obligats a acceptar notificacions electròniques, excepte en el cas que sigueu una persona física propietària de l'edifici. Només en aquest cas, podreu escollir com voleu que se us notifiqui.
 • 11.- Volem canviar d'empresa, quina documentació s'ha de presentar?
  Si per algun motiu heu hagut de fer un canvi d'empresa per realitzar les obres, heu de presentar, a l'entitat col·laboradora, la documentació següent:

     1. Fotocòpia de l'acta de reunió de la Comunitat de Propietaris on s'acorda el canvi de l'empresa 1 per l'empresa 2.
     2. Rescissió del contracte amb l'empresa 1.
     3. Nou pressupost de l'empresa 2, signat pel representant de la Comunitat.